เยี่ยม นร.ทุน ODOS

ประเทศฝรั่งเศส – นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556รมว.ศธ. เปิดเผยว่าขณะนี้มีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนตุลาคม 2555 กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสและวิชาการอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institut Universitaire de Technologie – IUT) มหาวิทยาลัย Le Manas จำนวน 21 คน โดยทั้งหมดเป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี วิศวกรรมเครื่องกล ชีวเทคโนโลยี มาตรวิทยา เป็นต้น ในระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนทุนได้มีโอกาสทบทวน ศึกษาด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆ


นักเรียนเหล่านี้จะต้องสอบประเมินผลการศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Diplome Universitaire Preparation aux Formations Scientifiques et Technologiques – DU PFST) หากยังไม่ผ่านหลักสูตรในรอบที่ 1 ก็สามารถศึกษาต่อได้อีก 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2556 ถึงมิถุนายน 2557)


สำหรับผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมแล้ว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสจะได้ประสานกับสมาคมผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เพื่อให้มีการสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนที่สอบผ่านไปเข้าศึกษาต่อปีที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Diplome Universitaire de Technologie – DUT) ในสถาบัน IUT ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีวิชาชีพ หรือปริญญาตรีสายสามัญตามความสมัครใจ ในปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จวุฒิระดับปริญญาตรีต่อไป


รมว.ศธ.ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ได้มาประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโกที่กรุงปารีส จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนนักเรียนและให้กำลังใจนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่เมือง Le Mans ด้วย เพราะเข้าใจดีว่านักเรียนบางคนไม่ได้เตรียมการเลือกประเทศมาก่อน จึงต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทั้งวัฒนธรรมและวิชาที่เรียน ทำให้ต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว รัฐบาลเข้าใจในการให้โอกาสและส่งเสริมนักเรียนแต่ไม่ต้องการให้เกิดความกดดัน การศึกษาหากประสบความสำเร็จก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วย


นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อน ทำให้มีปัญหาต้องใช้เวลาเรียนมากพอสมควร เนื่องจากเป็นนักเรียนที่ถนัดสายวิทย์-คณิต จึงต้องเริ่มเรียนภาษาที่อาจยากสำหรับการศึกษาในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เช่น ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเด็กบางส่วนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะต้องสอบเข้าเพื่อเรียนในสายนี้ แต่นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ทุกคนมีความตั้งใจเรียนสูงมาก ครูผู้สอนได้แสดงความชื่นชมถึงความเอาใจใส่ของนักเรียนไทยที่ศึกษาด้านภาษาและวิชาการโดยได้ช่วยเหลือ ดูแลอย่างเต็มที่

การเดินทางมาพบปะพูดคุยกับนักเรียนครั้งนี้ว่า เป็นการยืนยันประสบการณ์ของเด็กที่ทำให้เห็นได้ชัดว่า การปฏิรูปการเรียนการสอนเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำใน 2 ส่วน คือ


การสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้เด็กคิด ตั้งคำถาม กล้าแสดงออกถึงความคิดเห็นที่แตกต่างจากครูและเพื่อนๆ
การเรียนภาษาฝรั่งเศสจากประสบการณ์ของนักเรียนทุน สะท้อนให้เห็นว่า วิธีสอนภาษาต่างประเทศที่ดี คือการเรียนที่ได้ใช้ภาษา ไวยากรณ์จากเนื้อหาและบทความ หรือเรื่องที่นำมาสอนแทนการท่องกฎเกณฑ์ต่างๆ  ทำให้เด็กเข้าใจและใช้ภาษาได้ดี รวดเร็ว การเรียนที่เข้มข้นทำให้เด็กเรียนภาษาฝรั่งเศส 1 ปี พูดได้ดีกว่าภาษาอังกฤษที่เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา


รมว.ศธ. กล่าวสรุปว่า ศธ.จะหาข้อสรุปเพื่อปรับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในภาพรวม ขณะนี้ได้เริ่มทำภาษาอังกฤษแล้ว ต่อไปจะมีการสาธิตตัวอย่าง โดยเริ่มจากภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น


นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
/ถ่ายภาพ
2/10/2556
update เพิ่มเติม 4/10/2556