เยี่ยม กศน.ลุ่มทะเลสาบสข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ OOCC ของ กศน.ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมเยี่ยมชม “กศน.สงขลา WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยเสนอไอเดียส่งเสริม “ขนมลา” ซิกเนเจอร์ของจังหวัดสงขลาและชาวปักษ์ใต้ ให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะยกระดับสู่ตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ “ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน.” (ONIE Online Commerce Center: OOCC) ตามนโยบาย Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน.

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังจากการเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน และผลิตภัณฑ์ของ กศน.สงขลา WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้ Online WOW, OOCC WOW, ผู้สูงอายุคุณภาพ WOW และ 6 Good WOW ว่า ขอชื่นชมการพัฒนาอาชีพของ กศน.สงขลา WOW ซึ่งถือว่าดำเนินการได้ดี และตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ ตามโครงการ กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอาหารคาวหวาน ที่เป็นอัตลักษณ์ของคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อาทิ ขนมลา ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น และมีกรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญาสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงควรส่งเสริมการขายสู่ระบบออนไลน์ เพื่อขยายตลาดให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะช่วยให้มียอดขายเพิ่มขึ้น นำมาสู่รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการกินอยู่ในพื้นที่นี้ไว้ด้วย
 
“เมื่อดูนิทรรศการและผลงานของ กศน.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้ว สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการพัฒนาอาชีพ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้เปิดตัว “Good Innovation” การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ กศน.ทั่วประเทศ รวมทั้งการหาแหล่งทุนเพื่อส่งเสริมการค้าขายให้มีความยั่งยืน และในวันนี้ต้องการเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้วยตนเอง พร้อมรับฟังข้อเสนอและเสียงสะท้อนเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีจำนวนกว่า 3,000 คน ที่จะไม่เพียงครอบคลุมความต้องการด้านอาชีพอย่างเดียว แต่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะในพื้นที่ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้สูงอายุ ที่จะต้องดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น เพราะขณะนี้เรากำลังจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จึงต้องรับฟังเสียงสะท้อนของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนดำเนินงานเฉพาะเป็นรายจังหวัดรายพื้นที่ต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่เครือข่ายผู้สนับสนุน กศน.อำเภอกระแสสินธุ์ ดีเด่น จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่: สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น 2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมหาดใหญ่: สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น 3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่: สนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตดีเด่น 4) นายภิญโญ เปียคง: คณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น 5) นางสาววนิดา ปาณะศรี: วิทยากรด้านอาชีพดีเด่น 6) นายมฤตย์ ไกรสุรสีห์: วิทยากรด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และ 7) นายสมนึก มีปิด: วิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น

พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอกระแสสินธุ์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นายศรัณย์ แก้วนพรัตน์ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, นางสาวสุทธิดา เพชรจำรัส กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนายปฏิหารย์ สุกแดง กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/10/2562