เยี่ยมชาว กศน.ลพบุรี

รมช.กนกวรรณ ลงพื้นที่ลพบุรีจับเข่าคุยชาว กศน.

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังความต้องการและปัญหาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอชัยบาดาล, กศน.อำเภอบ้านหมี่ และ กศน.จังหวัดลพบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เดินทางมาครั้งนี้เพื่อมาพบปะและรับฟังผลการดำเนินงาน ความต้องการ ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ของชาว กศน. เพื่อนำไปหารือกับระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะได้หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของ กศน.อำเภอชัยบาดาล เป็นแห่งแรก ซึ่งมีจุดเด่นที่การประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สมัครเรียนถึง 1,140 คน เพื่อเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นการพัฒนาวิชาการ เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีระเบียบวินัย นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนที่สนใจกว่า 1,200 คน เพื่อเข้าสู่อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพเดิม ที่จะเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง กศน.อำเภอบ้านหมี่ ซึ่งมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าในหลายส่วน โดยเฉพาะการนำประชากรวัยเรียนอายุ 13-18 ปี กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้ถึง 296 คน (จากทั้งหมด 467 คน) ทั้งยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลและไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้ชุมชนตำบลบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ได้รับรางวัล “ชุมชนต้นแบบ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562” นอกจากนี้ กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย ยังได้รับการสนับสนุนจาก กศน.อำเภอบ้านหมี่ จนได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP นำสินค้าส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นด้วย

โอกาสนี้ ก่อนเดินทางกลับยังได้พบปะและให้กำลังใจกับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร กศน.จังหวัดลพบุรี พร้อมกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการลงพื้นที่ที่คุ้มค่า เพราะได้รับฟังเสียงสะท้อนของชาว กศน.ที่เป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งหากนำข้อมูลเหล่านี้มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สร้างความสุขและขวัญกำลังใจให้กับชาว กศน.ได้อย่างมาก โดยส่วนตัวพร้อมจะนำข้อมูลที่ได้รับไปหารือกับระดับนโยบาย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลชาว กศน.ให้ทำงานอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
20/7/2562