เยี่ยมค่ายอังกฤษแบบเข้ม

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2557 โดยมีนางอรวรรณ แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

รมว.ศธ.กล่าวว่า กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดแบบเป็นทางการประมาณ 400 ค่าย และค่ายย่อยประมาณ 500 ค่าย โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4 หมื่นคน ซึ่งค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มนี้ มีลักษณะพิเศษที่ไม่เคยมีการจัดกันมาก่อน คือ เป็นค่ายที่ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีการเรียนการสอน 20 วัน ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นค่ายแบบไป-กลับ 15 วัน และค่ายแบบพักค้าง 5 วัน

การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มในช่วงปิดภาคเรียนก่อนหน้านี้ได้ผลดีมาก และเป็นที่สนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง จึงเชื่อว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดีเช่นกัน เพราะหัวใจสำคัญของการทำค่ายลักษณะนี้ คือ การเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลจะต้องเรียนแบบเข้มข้นและเรียนรู้จากการใช้จริง เรียนเพื่อการสื่อสาร

จากนี้จะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องการขยายโครงการดังกล่าว และจะมีการระดมทรัพยากรบุคคลจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ English Program เพื่อขอความร่วมมือโดยเสนอโครงการให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี มาทำงานในลักษณะ “จิตอาสา” เพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วย เพราะจะได้เพื่อนเพิ่มขึ้น ได้ฝึกการใช้ภาษาและการสอนผู้อื่น

เมื่อการจัดกิจกรรมสิ้นสุดลง ก็จะมาประเมินเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องความกล้าพูด การใช้ภาษา ความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอย่างไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เชื่อว่าจะเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/4/2557