เปิดอาคารพระราชทานและติดตามการดำเนินงาน


          วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 105 ปี ธนาคารออมสิน และอาคารชาติพร อัสสรัตน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้เปิดห้องเรียนสาขาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ห้องเรียนสาขาบ้านแม่กลองคี เพื่อแก้ไขปัญหาของนักเรียนในการเดินทางระยะไกลไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ประกาศเปิดห้องเรียนสาขา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี เปิดทำการสอนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 22 คนเป็นชาย 5 คน หญิง 17 คนในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนพักนอนที่โรงเรียนจำนวน 5 คน          ทั้งนี้ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้มอบหมายให้นายเสนีย์ เวียงดาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ มาเป็นหัวหน้าห้องเรียนสาข และจัดครูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมสอน โดยมีหน่วยงาน และสถานศึกษา ให้ความอนุคราะห์ ดังนี้
     1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ การดำเนินงานจัดการเรียนการสอน และค่าอาหารกลางวันนักเรียน
     2. โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนับสนุนโต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์ และร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
     3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองดี ให้ความอนุเคราะห์ ให้ใช้อาคารชาติพร อัสสรัตน์ เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พระราชทาน จำนวน 20 ชุด สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอน          การดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม นอกจากจะมุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนแล้ว ยังร่วมกับชุมชน ในการจัดหาที่ตั้งโรงเรียนสาขาแห่งใหม่เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล เพื่อรองรับการจัดสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคหกรรม ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม และห้องเรียนเกษตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เพิ่มขึ้น ต่อไป


ที่มา : สพฐ.