เปิดอบรมลูกเสือที่เชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชากำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ของครูในสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ผู้บังคับการและบุคลากรทางการลูกเสือ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงให้ความสำคัญและมาพบปะให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชน จากทั้งจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ที่เข้าร่วมอบรมกว่า 80 คน ในครั้งนี้ ด้วยตนเอง และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จนมาถึงในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราโชบายที่จะสืบสานกิจการลูกเสือให้คงอยู่คู่สังคมไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยเองก็ให้ความสำคัญ และพร้อมจะสืบสาน รักษา และต่อยอดงานลูกเสือให้เกิดความยั่งยืนเช่นกัน

จึงขอฝากให้ครูทุกคน นอกจากจะทำหน้าที่ของครู ที่มีจิตวิญญาความเป็นครูแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องของความมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามคำปฏิญาณลูกเสือที่ให้ไว้ด้วย ในส่วนของ รมช.ศึกษาธิการ ยินดีที่จะช่วยผลักดันการพัฒนากิจการลูกเสืออย่างเต็มที่ เช่นการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูเอกชนได้รับการอบรม และพัฒนาศัยภาพอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ ทั้งยังได้ริเริ่มจัดตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ พร้อมลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันพัฒนาลูกเสือ ครู และบุคลากรสังกัด สพฐ. กศน. และ สช. ตามหลักสูตรของลูกเสือนำร่องใน 9 จังหวัด พร้อม ๆ กับเพิ่มพูนการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอื่น และภาษาถิ่น และหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อเป็นจิตอาสาบริการและแนะนำการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรในหลักสูตรลูกเสือและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถสะสมเครดิตเพื่อประโยชน์ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ หรืออาจจะได้เป็นตัวแทนลูกเสือไทยเข้าร่วมโครงการของสำนักงานลูกเสือในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

ท้ายสุดนี้ ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ผ่านการอบรมลูกเสือหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดจนข้าราชการเกษียณและบุคลากรทางการลูกเสือ ที่อุทิศตนและพากเพียรทำงานด้วยหัวใจของความเป็นลูกเสืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า คงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างอันดีของประเทศชาติ ในขณะเดียวกัน ก็สร้างบุคลากรที่สามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือร่วมใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรทั้งในจังหวัดเชียงราย และอีก 3 จังหวัด บูรณาการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและพลังของชาวกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เฉกเช่นเดียวกับรัฐมนตรีทั้ง 3 คน ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม สิ่งใดที่อยู่ในความรับผิดชอบจะดำเนินการอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็พร้อมสนับสนุนงานอื่น ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเป็นมิติใหม่ในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้มีคุณภาพ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างยั่งยืน


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
9/10/2562