เปิดวงเงินให้กู้ยืมกยศ.ปีการศึกษา 58

          ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ฐานะประธานอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ฐานะประธาน กยศ.ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แล้ว โดยมีขอบเขตการให้กู้ยืมเงิน ดังนี้ ม.ปลาย กู้ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ได้ 14,000 บาท/ปี ค่าครองชีพ 13,200 บาท/ปี ปวช.ค่าเล่าเรียนฯ 21,000บาท/ปี ค่าครองชีพ 26,400 บาท/ปี ปวท./ปวส. สาขาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ ประมง สิ่งทอ คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ค่าเล่าเรียนฯ 25,000 บาท/ปี ค่าครองชีพ 26,400 บาท/ปี สาขาช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าเล่าเรียนฯ 30,000 บาท/ปี ค่าครองชีพ 26,400 บาท/ปี
          ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี กู้ค่าครองชีพได้เท่ากัน 26,400 บาท/ปี ส่วนค่าเล่าเรียนฯ คณะสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาขาดแคลน ได้แก่ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจการบิน กู้ได้ 60,000 บาท/ปี สำหรับสาขาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วจะกู้ค่าเล่าเรียนฯได้ 50,000บาท/ปี ขณะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกษตรศาสตร์ กู้ได้ 70,000บาท/ปี สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ กู้ได้ 90,000 บาท/ปี และคณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ กู้ได้ 200,000 บาท/ปี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบอีสติวเดนท์โลน.–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์