เปิดบ้านเกษมพิทยาฯ สู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “งานเกษมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดบ้านเกษมพิทยา : เรียนรู้อย่างสนุกด้วยการสอนแบบ Coding” ณ โรงเรียนเกษมพิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม. ตลอดจนนางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมจำนวนมาก

 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกษมพิทยา ตลอดระยะเวลากว่า 59 ปี ที่ได้ช่วยรัฐบาลในการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ แก่เด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการมีความรู้ ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนเอกชน ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในคุณภาพการศึกษาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ภายใต้การจัดการศึกษาสู่ 6 เป้าหมาย ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2) นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 3) มีจิตสำนึกความเป็นคนไทย มีความเป็นสากล และมีค่านิยมตามปรัชญาของโรงเรียน “มุ่งสร้างรากฐานวิชาการและจริยธรรม” 4) ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 5) มีระบบประกันคุณภาพที่มีความเป็นมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน School-based management และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศและนานาประเทศ

มากไปกว่านั้น ขอแสดงความชื่นชมโรงเรียนเกษมพิทยา ที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้หลากหลายศาสตร์ กิจกรรมลูกเสือ และภูมิปัญญาตามวิถีความเป็นไทย โดยเฉพาะภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหา สามารถวางแผนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนในการดำเนินชีวิต เริ่มจากการเรียนการสอนในลักษณะ Unplug Coding ในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อวางพื้นฐานของการพัฒนาสู่การคิดอย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนเป็นภาษา Coding เข้าคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

“จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมภายในงาน สร้างความอิ่มเอมใจให้กับครูพี่โอ๊ะอย่างมาก เพราะเด็ก ๆ ดูมีความสุข มีความมั่นใจในการนำเสนอและกล้าแสดงออก แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพครบถ้วนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำวิชา Coding มาประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆ อย่างสมดุลกลมกลืน เน้นการเรียนรู้จากของจริงและวัสดุจากธรรมชาติ ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และจัดกิจกรรมที่สอดรับกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย จนเกิดเป็นภาพความงดงามของเมล็ดพันธุ์น้อย ๆ ที่กำลังจะเบ่งบานและเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งในอนาคต ไม่เว้นแม้แต่เด็กพิเศษ ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเรียนรวม ขอเพียงแต่ผ่านกระบวนการเตรียมการก่อนเท่านั้น ก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม พร้อมกับสร้างความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างอย่างเท่าเทียม และนำไปสู่การยอมรับในที่สุด จึงถือได้ว่าโรงเรียนเกษมพิทยา เป็นโรงเรียนอีกแห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอนผสานระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิเศษได้เป็นอย่างดี และทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
นางศรีวรรณ สายฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา กล่าวรายงานตอนหนึ่งว่า โรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดบ้านเกษมพิทยาเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์จริง เชื่อมโยงสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Coding ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ในการเตรียมความพร้อมกำลังคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานของนักเรียนทุกระดับชั้น ตลอดปีการศึกษา 2562, การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้,  การผลิตและสาธิตทักษะฝีมือ จากวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชุมชนและปราชญ์ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน กศน.เขตวัฒนา ทั้งนี้ มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 960 คน จากสถานศึกษา 21 แห่ง

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/2/2563