เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69


          วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 “หัตถศิลป์ล้ำค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36 เขตภาคใต้ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
​​          เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าวว่า “การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด เป็นการสร้างเวทีวิชาการให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสามารถของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคปัจจุบัน”
​​          ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวแสดงความรู้สึกประทับใจ ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการจัดงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ต้องการให้การจัดงานนี้เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงองค์ความรู้ ความสามารถ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา เนื่องจากการจัดการศึกษาถือเป็นงานที่เป็นหัวใจสำคัญของทุกภาคส่วน ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนได้อีกด้วย
​​          ด้านนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 (ผอ.สพป.นศ.1) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 มีสนามการแข่งขันทักษะฯ ในพื้นที่ 8 อำเภอ 33 ศูนย์ โดยทุกกิจกรรมจะใช้สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นศูนย์การแข่งขัน และสถานที่พัก พร้อมรองรับผู้ร่วมงานจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้ ประมาณ 100,000 คน พร้อมกันนี้การจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี โดยได้มีการปรับปรุงกิจกรรม หลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันปีนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ หลังจากการประกอบพิธีเปิดการจัดงานแล้ว ได้มีการมอบธงสัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่ จ.สตูล ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไปที่มา : สพฐ.