เทคนิคนครนายกรับถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์

          นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงความยินดีกับ “ทีมสาริกา” วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประกอบด้วย นายชาญชัย จันทา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายพลธนรัชต์ วงษาพล และนายกฤษฎา ดีทิพย์ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 

          โดยมีนางกฤษณา เฮ็งฉุน นายสุชาติ เฮ็งฉุน และนายนรัท พูลเพิ่มสุขสมบัติ เป็นครูที่ปรึกษา 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประเภทการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 4.0 (Competition on Automotive Parts Design with Industrial Robot) ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท จากการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ครั้งที่ 2 (Thailand Competition on Robotic and Automation Control using Industry 4.0 Technology 2nd) 
ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก