เทคนิคนครนายกประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)          วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการ   การอาชีวศึกษา ได้เข้ารับการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) แบบถาวร หวังสร้างมาตรฐานบริการงานซ่อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยมีนายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เป็นประธานการประเมิน  ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก


           นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้เปิดให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพ อุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ และอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับประชาชน โดยศูนย์ฯ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการบริการมาตรฐานการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้รับการประเมินในด้านสภาพแวดล้อม อาทิ สถานที่ ป้ายแสดงชื่อ ป้ายแสดงทิศทางที่ตั้ง มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในศูนย์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มารับบริการ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้รับบริการ ความมีระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่บริการซ่อม ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิ ขั้นตอนการเตรียมการ เรื่องการจัดทำโครงสร้างของศูนย์ฯ การจัดออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ขั้นดำเนินงาน มีป้ายแผนภูมิโครงสร้างการปฏิบัติงาน ป้ายแสดงรูปแบบขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน การประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ด้านการรายงานผลตามกระบวนการ PDCA มีรูปเล่มรายงาน หลักฐานการรายงานผล การเบิกจ่าย ด้านผลสัมฤทธิ์ของศูนย์ อาทิ จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ผู้ลงทะเบียนเรียน ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ความพึงพอใจของผู้รับบริการ          การประเมินศูนย์ฯ ครั้งนี้ จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ให้พร้อมบริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ ฯ จะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง รู้จักแก้ไขปัญหา มีจิตอาสาบริการชุมชน และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง