เตรียมอาชีวศึกษา


อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมความพร้อมของหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา และผู้บังคับบัญชาโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 40 คน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือรมว.ศธ. กล่าวว่า ได้มาหารือกับผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เกี่ยวกับโครงการ “เตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา” เพื่อจัดเตรียมหลักสูตร “เตรียมอาชีวศึกษา” สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียน ปวช. โดยในระยะเวลาของการฝึก 1 เดือนนั้น ในแต่ละสัปดาห์จะมีการฝึกและกิจกรรมอะไรบ้าง และเมื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจบการศึกษาไปแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้าง


นอกจากการหารือในครั้งนี้แล้ว ยังได้มาเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรม ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา ซึ่งเห็นว่ามีบรรยากาศดี มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ส่วนครูฝึกก็มีความพร้อมและผ่านประสบการณ์ในการฝึกนักเรียนจ่ามาแล้วอย่างโชกโชน จึงเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของบุคลากรในโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะสามารถปลูกฝังความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรักความสามัคคีให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในหลักสูตรก็จะมีกิจกรรมที่จะพานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีและระยอง เพื่อเรียนรู้และสัมผัสได้ว่า หากนักศึกษาตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาก็จะมีงานทำและมีรายได้รองรับแน่นอน


โดยจะเริ่มจัดโครงการนำร่องในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจากจังหวัดสมุทรปราการ 3 สถาบัน และจังหวัดปทุมธานีหรือนนทบุรีอีก 1 สถาบัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 100 คน เฉพาะนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 (ปวช. ปี 1) ในบางสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะทำให้มีประสบการณ์ และศึกษาข้อดี ข้อเสียของหลักสูตร เพื่อนำไปปรับปรุงและใช้จริงในต้นปีการศึกษาถัดไป คือประมาณเดือนพฤษภาคม 2558


ความคาดหวังของการจัดทำโครงการดังกล่าว มิใช่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาท เพราะคงไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจะมีระเบียบวินัย มีความยับยั้งชั่งใจ การให้นักศึกษาจากต่างสถาบันมาฝึกร่วมกัน อย่างน้อยจะได้ทำความรู้จักกัน ก่อนจะแยกย้ายกันไปศึกษาในสถาบันของตนเอง นักศึกษาจะมีความเป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความผูกพันในขณะที่ฝึกร่วมกันก็จะทำให้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอาจจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการผูกพันแต่ละคนด้วยรุ่น คือ นักศึกษาที่เข้าฝึกพร้อมกันจะถือเป็นนักเรียนเตรียมอาชีวะรุ่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเรียนกันคนละสถาบันก็ตาม


นาวาเอกกำจร เจริญเกียรติ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กล่าวถึงการเตรียมการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมอาชีวศึกษา” ว่าจะนำแนวทางการฝึกภาคสาธารณศึกษานักเรียนจ่า (ใหม่) ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อปรับเปลี่ยนบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนจ่าก่อนเข้าศึกษาในภาคปกติ มาเป็นแนวทางต้นแบบ โดยจะมีการปรับและประยุกต์เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศธ.


สำหรับร่างกรอบและแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา มีภาพรวมกรอบความคิดในการกำหนดหลักสูตรร่วมกัน เป็นกระบวนการฝึกทักษะแบบบูรณาการระหว่างหลักสูตรของอาชีวศึกษากับหลักสูตรการฝึกเตรียมนักเรียนจ่า เช่น รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเฉพาะแผนกวิชา (ช่างยนต์ อุตสาหกรรมฟอกหนัง ช่างกลโรงงาน) การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ความมีระเบียบวินัย จิตอาสา ความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลา และความขยันอดทน เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ปรับพื้นฐานทางวิชาการและฝึกทักษะอาชีพ ฝึกทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี ความภาคภูมิใจ และการอยู่ร่วมกันในสังคม


หลักสูตรดังกล่าวจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ เช่น การบันทึกความดีลงใน R-Passport การได้รับพิจารณาพิเศษจากสถานประกอบการที่มีมาตรฐานในกรณีที่นักศึกษาผ่านการฝึกอบรมจากโครงการ สิทธิพิเศษในการศึกษาวิชาทหาร ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำความตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ในโอกาสนี้ รมว.ศธ.และคณะผู้บริหาร สอศ.ได้เดินทางไปเยี่ยมชมฐานฝึก ห้องฝึกฝน โรงนอน และโรงจัดเลี้ยง เพื่อรองรับนักศึกษาอาชีวะที่จะเข้ารับการฝึกในหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษาด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

17/10/2557