เตรียมจัดงานชุมนุมยุวกาชาด (เยาวสตรีภาคใต้)

      นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด (เยาวสตรีภาคใต้) ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อนุกรรมการแผนพัฒนาเยาวสตรี และคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้

       โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางในการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด (เยาวสตรีภาคใต้) ว่าควรจัดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆ ให้หลากหลาย ภายใต้ยุทธศาสตร์  การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีไทยในสถานศึกษา ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมยุวกาชาดได้เป็นอย่างดี แต่ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ และคาดว่าจะสามารถจัดงานชุมนุมดังกล่าวได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้มอบให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปเตรียมการและนัดประชุมคณะทำงานอีกครั้งในวันที่ ๒ มิถุนายน นี้

********************************************

ศศิพิชญ์ /สรุป, กิตติกร/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.