เด็ก สพฐ.ชนะประกวดภาษาจีนได้ร่วมงานประกวดนานาชาติ สอศ.ปลื้มเด็กอาชีวะ มีพัฒนาการเรื่องภาษาจีนเป็นที่น่าพอใจ

          เผยผลการประกวดสุนทรพจน์และ ความรู้ภาษาจีน ชิงชนะเลิศประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการ ความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการเรียน การสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ประจำ ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก
          สำหรับในปีนี้ เป็นการประกวด ครั้งที่10 มีนักเรียนเข้าประกวดรวมจำนวน 15 คน โดยมีรูปแบบการประกวดแบ่ง เป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.การประกวดสุนทรพจน์ตามหัวข้อที่กำหนด 2.การตอบคำถาม 3 ข้อ จากการสุ่ม ในชุดคำถาม กว่า 200 ข้อ 3 การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อฉับพลัน ที่จับสลากได้ และ 4.การแสดงความสามารถพิเศษ ส่วนผลการประกวดมีดังนี้
          นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวจาหยู แซ่ย่าง วิทยาลัยการอาชีพฝาง จ.เชียงใหม่ นางสาวโจเมอ เชอหมื่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นางสาวทิพยรัตน์ สุทธิโอภาส วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย นางสาวอมรรัตน์ วงศ์อามาตย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก จ.บุรีรัมย์ นายเจษฎา โชติพันธ์สกุล วิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ทั้ง 5 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมการประกวด
          ในส่วนของนักเรียนสังกัด สพฐ.และ สช. รางวัลชนะเลิศมีคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนภสร พรพิมิน จากโรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวศนทิพย์ สงวนรักษ์ โรงเรียน ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 จ.อุบลราชธานี และ อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวกชวรรณ แสงประทีป โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 จะได้ เดินทางไปร่วมและชมการประกวดนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนคะแนนรวมอันดับ 3 จะได้รับ สิทธิ์เข้าร่วมชมการประกวดระดับนานาชาติฯ
          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าอาชีวศึกษาจะไม่ได้รับรางวัลใหญ่ แต่ก็ได้เห็นพัฒนาการจากการเข้าร่วมประกวด จากรางวัลที่ได้รับเพิ่มขึ้น และมีการเลื่อนลำดับคะแนนที่ดีขึ้นจากการประกวดในแต่ละครั้ง ซึ่งภาษาจีนมีความ สำคัญ และเป็นเครื่องมือของการสื่อสาร โดย สอศ. มีเป้าหมายในการลดช่องว่างทางทักษะด้านภาษา พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้นและรักการเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น–จบ–

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า