เด็กไทยเจ๋ง! กวาด 34 เหรียญ แข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 สิงคโปร์

          เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก! พิสูจน์ความสามารถ เวทีแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 IMC ณ สิงคโปร์ กวาดเหรียญมาครอง 34 รางวัล เป็นเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 7 รางวัล และทองแดง 19 รางวัล พร้อมรางวัล Champion เกรด 8 อีก 1 รางวัล ผลงานของ ดช.วรภาส มีจิตรไพศาล
          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 20.30 น.นายภูมิเทพ คลังอุไร เลขาธิการ IMC Union พร้อมคณะนักเรียนทีมตัวแทนเด็กไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 17.55 น.เที่ยวบิน TG 414 โดยมีคณะครูและผู้ปกครองคอยต้อนรับแสดงความยินดี
          นายภูมิเทพ คลังอุไร เลขาธิการ IMC Union เปิดเผย ภายหลังเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ว่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2560 ได้นำตัวแทนเด็กไทย จำนวน 34 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2017 IMC – International Mathematics Contest ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลปรากฏว่า เด็กไทยประสบความสำเร็จในการทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้ง สามารถทำผลงานได้ครบทั้ง 34 คน เป็นเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 7 รางวัล และทองแดง 19 รางวัล พร้อมรางวัล Champion เกรด 8 อีก 1 รางวัล เป็นผลงานของ เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จากจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,000 คน ของประเทศสมาชิกภาพ 13 ประเทศ
          การแข่งขัน 2017 IMC – International Mathematics Contest ในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของเด็กไทย ที่ผ่านการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ( TMC – Thailand Mathematics Contest ) ให้สูงที่สุดจนสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ TMC ที่ต้องการเปิดโอกาสให้กับเด็กไทย ได้มีเวทีแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ พร้อมทั้ง เป็นแรงขับเคลื่อนในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
          สำหรับรายการแข่งขันIMC – International Mathematics Contest นั้น จัดโดยIMC UNION เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบัน สมาคม และบุคคลต่าง ๆ ที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ด้วยการจัดตั้งเวทีระดับนานาชาติขึ้น และจัดให้มีการแข่งขันทุกปี เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง ให้สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดมิตรภาพ และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มีสมาชิกภาพ13 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย อิหร่าน เกาหลีใต้ พม่า ออสเตรเลีย และประเทศไทย
          ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน IMC – International Mathematics Contest ตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้เข้าร่วมเป็นปีที 7 และเด็กไทยก็ไม่เคยทำให้ผิดหวัง เพราะสามารถทำผลงานได้เป็นที่ชื่นชมของต่างชาติมาโดยตลอด เนื่องจาก เราสามารถคว้ารางวัล Champion มาครองได้ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 รางวัล ซึ่งปีนี้ เราได้ Champion ที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดของเกรด 8 ที่เป็นผลงานของ เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล
          สำหรับนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง 8 คน ประกอบด้วย
          1.เด็กชายกันต์ธี ยงวณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)2.เด็กชายปพนศักดิ์ สุขเสรีทรัพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา3.เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล4.เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย5.เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน6.เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพร้อมกับครองตำแหน่ง Champion เกรด 87.นายชินพัทธ์ นิธิพรศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา8.นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
          ส่วนนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญเงิน 7 คน ประกอบด้วย
          1.เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2.เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย3.เด็กชายณภัทร สมิทธิกร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก4.เด็กหญิงอริสรา จิรชัยกิตติ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 5.เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนวิสุทธรังษี6.เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา.7.เด็กชายธีรภัค โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
          และนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองแดง 19 คน ประกอบด้วย
          1.เด็กชายวายุ กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก2.เด็กหญิงกัลยกร วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร3.เด็กชายรัชชาพงษ์ กองสุข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4.เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ โรงเรียนแสงทองวิทยา5.เด็กชายสิรภพ ขาวพลัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์6.เด็กชายธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย7.เด็กชายวชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล8.เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา9.เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช”ณ นครอุทิศ”10.เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย11.เด็กชายโชติพงษ์ ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ12.เด็กชายภูรินท์ รังษี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ13.เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์14.เด็กชายรชต รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏ์ ฉะเชิงเทรา15.นายอนันยช อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์16.นายฐิติพงษ์ หล่อพงศ์พานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา17.นายพันธกรณ์ รัตนโชติทีปกร โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร18.นายธนทัต เดชะกุลกำจร โรงเรียนศึกษานารีวิทยาและ 19.นายกัญจน์ เจิ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

          ที่มา: www.thairath.co.th