เด็กไทยเจ๋งคว้า 34 เหรียญรางวัล กับอีก 3 ตำแหน่งแชมเปียนส์รายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่อินโดนีเซีย


          เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 7 พ.ค.2561 นายภูมิเทพ คลังอุไร ประธานโครงการ Thai Talent Training พร้อมคณะ นักเรียนไทยจำนวน 37 คน เดินทางกลับจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 IMWiC – International Mathematics Wizard Challenge กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นรายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2018 รายการแรกของ Thai Talent Training ในปีนี้ โดยเที่ยวบิน TG 436 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลา 22.30 น. โดยมีคณะครูและผู้ปกครองรอรับ และร่วมแสดงความยินดี


          นายภูมิเทพ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้พาตัวแทนเด็กไทย จำนวน 37 คน ซึ่งศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดยผลการแข่งขัน เด็กไทยสามารถคว้าตำแหน่งแชมเปียนส์ ถึง 3 รางวัล พร้อมกับรางวัลเหรียญทอง 13 รางวัล เหรียญเงิน 14 รางวัล ทองแดง 7 รางวัล และชมเชย 3 รางวัล นอกจากนี้ ยังสามารถทำคะแนนสูงสุด คว้าตำแหน่งแชมเปียนส์ ได้ 3 ระดับชั้น ได้แก่ เกรด 4 เป็นผลงานของ ของ เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เกรด 6 เด็กชายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และเกรด 8 เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา


          ผลงานการแข่งขันระดับเหรียญทอง จำนวนนักเรียน 13 คน ประกอบด้วย เด็กชายดรณ์ สว่างทรัพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายเกียรติภูมิ สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เด็กชายปานปรีย์ สิตะโปสะ โรงเรียรเซนต์คาเบรียล เด็กชายชานน ฟองศรีสิน โรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต เด็กชายศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กชายกฤตพล เมนอน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


          ผลงานการแข่งขันระดับเหรียญเงิน จำนวนนักเรียน 14คน ประกอบด้วย เด็กชายคณต พศินธาคากิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เด็กหญิงลิกอร์ ไชยพิมล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เด็กชายพชร ธาคากิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เด็กหญิงพิชชาพร อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายจารุพิชญ์ บัวขุนเณร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เด็กหญิงอาภาพิชญ์ พรหมหิตาทร โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะสุวรรณวงศ์) เด็กหญิงชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์เด็กชายภูวิศ เจริญพานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายธนพงศ์ เนื่องสิกขาเพียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) เด็กชายธีรทัศน์ จันทระ โรงเรียนแสงทองวิทยา เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายกฤติทัต วิบุลสันติ โรงเรียนวิชัยวิทยา เด็กชายธีรภัค โกมลมณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


          ผลงานการแข่งขันระดับเหรียญทองแดง จำนวนนักเรียน 7 คน ประกอบด้วย เด็กชายกรณ์ สว่างทรัพย์ โรงรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เด็กชายกฤษ ธรรมมารักษ์ โรงเรียนอมาตยกุล เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา เด็กหญิงรมิดา ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) เด็กชายวีรสุ แก้วสัจจา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา เด็กหญิงศรัญปรียา ศรีสินรุ่งเรือง โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา เด็กชายสิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


          ผลงานการแข่งขันเกียรติบัตรรางวัลชมเชย 3 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีบุญเจริญชัย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เด็กชายวชิรวัฒน์อังคทะวานิช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายพิทยา พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช


          นายภูมิเทพ กล่าวต่อว่า รายการแข่งขัน 2018 IMWiC – International Mathematics Wizard Challenge เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ประเภทบุคคล ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างประเทศของสถาบัน สมาคม และบุคคลต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่น ต้องการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ทั่วโลก ผ่านกระบวนการแข่งขัน ซึ่งยึดมั่นในหลักการที่ว่า คณิตศาสตร์ไม่มีพรหมแดน ซึ่งกำหนดแข่งขันทุกปี โดยการหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพ.ที่มา : https://www.thairath.co.th/content/1275677