เด็กไทยสุดเจ๋งคว้ารางวัลโครงงานวิทย์นานาชาติที่มาเลเซีย!!!


          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ส่งคณะผู้แทน และนักเรียนไทย เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการประชุมนานาชาติสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (International Conference of Young Scientists: ICYS 2019) ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 130 โครงงาน จาก 26 ประเทศทั่วโลก ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยการแข่งขันจะเป็นการนำเสนอแบบปากเปล่า และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ให้กับคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ
          นักเรียนไทยได้แสดงผลงานอย่างยอดเยี่ยมในงานการประชุมฯ ครั้งนี้ โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง นางสาวรัชนีกร คำลือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  รางวัลเหรียญเงิน นางสาวพัชรมัย หัวใจเพชร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รางวัลเหรียญทองแดง นางสาวณัฐนันท์ ซาแมนธา แอสคิว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สำหรับการนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวชฎิลธร กิตติวรวงศ์ และนายหฤษฎ์ วะทะบุตร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และรางวัลการเข้าร่วมประกวดโครงงาน จากนางสาวศุภิสรา แพทย์พงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย          นอกจากกิจกรรมการประกวดโครงงานแล้ว นักเรียนยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนต่างชาติ อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การทัศนศึกษานอกสถานที่ รวมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยนักเรียนไทยได้เลือกแสดงสื่อผสม ได้แก่ ฟ้อนรำ ร้องเพลง และเล่นซึง ซึ่งเป็นที่ประทับใจของคณะผู้แทนและนักเรียนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ที่มา : สสวท.