เด็กไทยสุดยอด คว้าเหรียญรางวัลได้ทุกคนจากแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ITMO 2019 ประเทศอินเดีย


          นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการรจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2562 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
          ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันระดับประถมศึกษา จำนวน 14 ประเทศ คือ ไต้หวัน ไทย เนปาล บังกลาเทศ บัลแกเรีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย รัสเซีย เวียดนาม ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ นักเรียนทั้งหมดจำนวน 393 คน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้นำคณะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
          มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 2 ทีม ทีมละ 4 คน รวม 8 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 ทีม ทีมละ 4 คน รวม 16 คน รวมทั้งหมด 24 คน          ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
ระดับประถมศึกษา


ทีม ประถม A
เด็กชายเมธวิน จันทร์ทอง รร. วัดดอนทอง
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


เด็กหญิงพิมพ์นภัทร มาตรสุริย์ รร.วัดดอนไก่เตี้ย
ได้ 1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


เด็กชายเอกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


เด็กชายปิยภัทร โอปิลันธน์ รร. เซนต์คาเบรียล
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญทองคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


ทีม ประถม B
เด็กชายปัญณพงศ์ กีรติอนันต์พร รร.อนุบาลนครราชสีมา
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 2 รางวัล )


เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส รร.อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
ได้ 1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กหญิงธนารีย์ มณีไพโรจน์ รร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ได้ 1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายพีรวินท์ อธิประยูร รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


ระดับมัธยมศึกษา


ทีมมัธยม A
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายเสถียร นทีทองรุ่งศักดิ์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายคุณานนต์ คูศิริวิเชียร รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


ทีมมัธยม B
เด็กชายภูดิศ ธนกุลไกรฤทธิ รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญเงิน ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


นายปัณณวิชญ์ ตั้งกิจศิริโรจน์ รร.เบ็ญจะมะมหาราช
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญเงิน ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายณภัทร ธานินทร์ รร.สาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
ได้ 1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญเงิน ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญเงิน ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


ทีมมัธยม C
เด็กชายชยนันต์ แสนดี รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญเงินคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


นายพชร อุ่นเจริญ รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
ได้ 1 เหรียญทองแดงประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญเงินคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


นายภูริช ดีเป็นธรรม รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ได้ 1 เหรียญเงินประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญเงินคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


เด็กชายธีร์ธวัช วิรุฬหะรัตน์ รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
ได้ 1 เหรียญทองประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม / 1 เหรียญเงินคะแนนรวมสูงสุด ( รวมได้ 4 รางวัล )


ทีมมัธยม D
เด็กชายธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา รร.สุราษฎร์ธานี
ได้ 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายสรวีย์ บุญมีประกอบ รร.แสงทองวิทยา
ได้ 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


เด็กชายวัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน
ได้ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคล / 1 เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล / 1 เหรียญทอง ประเภททีม ( รวมได้ 3 รางวัล )


การแข่งขัน ITMO 2019 นักเรียนไทย เข้าร่วมแข่งขัน 6 ทีม 24 คน ได้รับรางวัลทุกคน รวม 37 รางวัล (79 เหรียญ) ได้แก่
เหรียญทอง 16 รางวัล (40 เหรียญ) / เหรียญเงิน 12 รางวัล ( 24 เหรียญ) / เหรียญทองแดง 9 รางวัล (15 เหรียญ) จำแนกประเภทรางวัล ดังนี้


1.รางวัลประเภทบุคคล ได้รับรางวัล รวม 23 รางวัล (23 เหรียญ) ได้แก่
เหรียญทอง 8 รางวัล (8 เหรียญ)/ เหรียญเงิน 8 รางวัล (8 เหรียญ)/ เหรียญทองแดง 7 รางวัล (7 เหรียญ)


2. รางวัลประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัล รวม 6 รางวัล (24 เหรียญ) ได้แก่ เหรียญทอง 4 รางวัล (16 เหรียญ) และเหรียญเงิน 2 รางวัล (8 เหรียญ)


3. รางวัลประเภททีม ได้รับรางวัล รวม 6 รางวัล (24 เหรียญ) ได้แก่ เหรียญทอง 3 รางวัล (12 เหรียญ)/ เหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ)/ เหรียญทองแดง 2 รางวัล (8 เหรียญ)


4. รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ได้รับรางวัล รวม 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่ เหรียญทอง 1 รางวัล (4 เหรียญ) และเหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ)


          ทั้งนี้คณะ นักเรียนไทยจะเดินกลับมาถึงเมืองไทย ในวันพรุ่งนี้( 18 ต.ค. 62) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 6.35 น.
ที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา