เด็กไทยฉายแววเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต


          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยปีนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครสอบทั้งหมด 179,819 คน เป็นนักเรียนในส่วนภูมิภาค 164,338 คน นักเรียนในกรุงเทพฯ 15,481 คน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 สอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


          การสอบแข่งขันมี 2 รอบ รอบที่ 1 คัดเลือกไว้วิชาละประมาณ 1,000 คนต่อระดับชั้น นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและสื่อเสริมการเรียน และมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันรอบที่ 2 สำหรับการสอบแข่งขันรอบที่ 2 คัดเลือกไว้วิชาละประมาณ 100 คนต่อชั้นเพื่อเข้ารับเหรียญรางวัล          จากการสอบรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 รวม 76 สนามสอบซึ่งแบ่งเป็นสนามสอบในส่วนภูมิภาค 75 สนามสอบ และกรุงเทพฯ 1 สนามสอบ สามารถคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัลได้จำนวน 405 คน เป็นนักเรียนจากส่วนภูมิภาค 255 คน และนักเรียนในกรุงเทพฯ150 คน ทั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 26 คน


          อย่างไรก็ตามจากผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในปีนี้ สังเกตได้ว่ามีนักเรียนเกือบทุกจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กระจายอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย ซึ่งพบว่านักเรียนที่เข้าสอบทุกคนแสดงออกให้เห็นถึงคุณสมบัติพื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด มีความตั้งใจและอดทนสูงในการทำการทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง บันทึกผลและสรุปผลได้อย่างน่าชม สสวท. หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนในการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถสูงให้แก่ประเทศไทยได้ในอนาคต
ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.