เด็กไทยกวาด 3 เหรียญทองแข่งคณิตโอลิมปิกคว้าที่ 5 ของโลก


          วันนี้ (21 ก.ค.) ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สสวท.ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 14 – 22 ก.ค. 2562 ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 3 เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน ดังนี้ นายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เหรียญทอง นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญทอง นายปพณ ละเภท โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จ.นครปฐม เหรียญทอง นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน นายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงิน และนายธนา สมศิริวัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ เหรียญเงิน          สำหรับคะแนนรวมของทีมประเทศไทยทำได้เป็นอันดับที่ 5 ของโลก โดยมีคะแนนรวม 185 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนรวมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 621 คน แบ่งเป็นชาย 556 คน และหญิง 65 คน จาก 112 ประเทศ/เขตการปกครอง ประเทศที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ดร.พงศ์พล เรือนคง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม ดร.ธีระเดช กิตติภัสสร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม ดร.วรัตถ์ สุขสมปอง University of Oxford ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนายเศรษฐา ปิณฑานนท์ สสวท. ผู้จัดการทีม


          ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันที่ 23 ก.ค. 2562 เที่ยวบิน TG 911 เวลา 06.00 น. สสวท. จะมีพิธีรับเวลา 06.30 น. ณ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/721559