เด็กไทยกวาด 11 ทองแข่งคณิตศาสตร์ที่อินเดีย

 

     นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (InIMC 2017) มีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับประถมศึกษา 4 ทีม ทีมละ 4 คน (16 คน) ทีมหญิง 1 คน รวม 17 คน / ระดับมัธยมศึกษา 4 ทีม ทีมละ 4 คน (16 คน) ทีมหญิง 1 คน รวม 17 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล 11 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 15 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 7 รางวัล รวมทั้งสิ้น 49 รางวัล (88 เหรียญ)

ระดับประถมศึกษา

     ประเภททีม ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม A เด็กชายดีดี ประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม D เด็กชายชยุต จุนถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา เด็กชายธนิสร อรรณเวชกุล โรงเรียนสาธิตจุฒาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เด็กชายรชต รัตนกิจ โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และทีม Girl เด็กหญิงเมธาวี ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูรณ์เวศม์ กรุงเทพมหานคร

     ประเภทกลุ่มบุคคล ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ทีม A เด็กชายดีดี ประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม D เด็กชายชยุต จุนถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายธนิสร อรรณเวชกุล โรงเรียนสาธิตจุฒาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เด็กชายรชต รัตนกิจ โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และทีม Girl เด็กหญิงเมธาวี ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร

     ประเภทบุคคล ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายธนิสร อรรณเวชกุล โรงเรียนสาธิตจุฒาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายดีดี ประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายกรพลกฤต วีระอาชากุล โรงเรียนไผท เด็กชายพชร อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรธรรมราช เด็กชายรชต รัตนกิจ โรงเรียนวัดปิตุลาธิราชรังสฤษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และทีม Girl เด็กหญิงเมธาวี ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูรณ์เวศม์ กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชาย สุรวิทย เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายวิริยการนต์ ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เด็กชายศิษฎา นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายธนกฤต ธนสารสาคร โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร เด็กชายชยุต จุนถิรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     ประเภท Overall เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม A เด็กชายดีดี ประดิษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เด็กชายแทนวงศ์ ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา

     ประเภททีม เหรียญทอง ได้แก่ ทีม D เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เด็กชายปรมัตย์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม A เด็กหญิงณัฐพร วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลกฤต ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เด็กชายสิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทีม C เด็กชายชวภัทร ธัชอัศวกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เด็กชายภูมิรพี ว่องพัฒนากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เด็กชายวัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เหรียญทองแดง ได้แก่ ทีม B นายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงนนทิชา วงศ์คำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทีม Girl เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค โรงเรียนสตรีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

     ประเภทกลุ่มบุคคล เหรียญทอง ได้แก่ ทีม D เด็กชายธัชพล จิรรตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เด็กชายปรมัตย์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม A เด็กหญิงณัฐพร วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายพลกฤต ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา เด็กชายสิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และทีม B นายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงนนทิชา วงศ์คำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     ประเภทบุคคล เหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายสิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิฐ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายธัชพล จิรรตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เด็กชายปรมัตย์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

     เหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงณัฐพร วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี นายพลกฤต ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา นายวิทวัส ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายภูมิรพี ว่องพัฒนากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เด็กชายวัชริศพล เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ ทีม Girl เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัฒนสิริกุลภัค โรงเรียนสตรีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกิตติพงษ์ รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กหญิงนนทิชา วงศ์คำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายชวภัทร ธัชอัศวกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี เด็กชายสิรวิชญ์ เปาอินทร์ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

     เหรียญเงิน ได้แก่ ทีม D เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เด็กชายปรมัตย์ สมุทรสินธุ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 ประเทศ คือ บัลแกเรีย ไซปรัส ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกีสถาน ไทย อุซเบกีสถาน เวียดนาม และ ซิมบับเว รวม 71 ทีม นักเรียน 284 คน

     ขณะที่การแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 23 ประเทศ คือ ออสเตรเลียบัลแกเรีย แคนาดา อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน เกาหลี ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก มองโกเลีย เนปาล ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกีสถาน ไทย อุซเบกีสถาน เวียดนาม และซิมบับเว รวม 64 ทีม นักเรียน 256 คน

 

ที่มา : http://www.siamrath.co.th/n/20543