เด็กเมืองคอนสุดเจ๋ง! ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ ชนะเลิศโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้


  


          การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ “ชุมทางทุ่งสงวิชาการ” ครั้งที่ 15 โดยมีเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19- 21 มิถุนายน 2562 มีเด็กนักเรียนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน 320 แห่ง เป็นการขับเคี่ยวเพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป 


         ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ สุนทรียภาพด้านนาฏศิลป์-ศิลปะการแสดง โครงงาน และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา โดยแบ่งกลุ่มประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็น 12 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มภาษาไทย, กลุ่มคณิตศาสตร์ ,กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ,กลุ่มศิลปะ ,กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี, กลุ่มภาษาต่างประเทศ, กลุ่มปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,กลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ ,กลุ่มสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา และ กลุ่มการแข่งขันประกวดโครงงาน


  


          ในส่วนโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 รายการ และสามารถคว้าแชมป์อันดับหนึ่งได้ 6 รายการประกอบด้วย ชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ด.ช.ธนธรณ์ ซังเรือง ,ด.ญ.ปุญชญา นิลสาร และ ด.ญ.มนรดา เนียมรินทร์ ครูผู้ควบคุม นางจารึก ช่วยสังข์ และนางกรรณิการ์ นาคพันธ์ /ชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ด.ญ.ธชัชชา ศีรีนารถ ,ด.ญ.ศุภธิดา ปิยะวิวัฒน์ไพบูลย์ และด.ญ.เอมมิตา เต็มสงสัย ครูผู้ควบคุม นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์ และนางนิตยา นาคนิคาม /ชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 ด.ช.ธนบัตร ประดับ,ด.ช.บดินทร์ พจนะโชติ และด.ช.วรพล เปรมศริน ครูผู้ควบคุม นายนริศ เจดีย์รัตน์ และนายอรรถพล การดี /ชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย นางอรอนงค์ พรหมเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ควบคุม นางเสริมศิริ พงษ์ศิลป์ /ชนะเลิศอันดับ1 อัจฉริยภาพ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 ด.ญ.ทยากร ยอดราช และด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีนวลจันทร์ ครูผู้ควบคุม นางแสงจันทร์ อินทรอุดม และ นางสาวพเยาว์ พันธนิตย์ และชนะเลิศอันดับ1 อัจฉริยภาพ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ด.ช.กฤตยชญ์ เมืองจันทร์บุรี และ ด.ญ.พลอยชมพู รักประทุม ครูผู้ควบคุม นางศรีสุดา สมจิตต์ และ นางทรงลักษณ์ จงจิตร์          ด.ญ.ปุญชญา นิลสาร (น้องพรีม) อายุ 11 ปี ชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 กล่าวว่า ตนเองได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ในทีมมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย ด.ญ.มนรดา เนียมรินทร์ อายุ 12 ปี และ ด.ช.ธนธรณ์ ซังเรือง อายุ 11 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แชมป์ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคใต้ในครั้งนี้ จนสามารถชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง ซึ่งการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคใต้นั้น ทางคณะครูของโรงเรียน โดยเฉพาะนางสาวอำพร ด่านคงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์ และนางศิริรัตน์ สุวรรณระ รองผู้อำนวยการฯ ได้คอยให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กนักเรียนเป็นอย่างดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ คุณครูกรรณิการ์ นาคพันธ์ ครูผู้ฝึกสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ท่านเป็นครูที่สอนให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และวิธีการพรีเซ้นโครงงาน โดยเฉพาะคุณครูจารึก ช่วยสังข์ เป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จนทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 เหรียญทอง มาได้ ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นั้นคือ “แผ่นกรองอากาศจากเส้นใยกาบไผ่”


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง