เด็กเบญจมฯ นครศรี-ที่ 1 แอดมิสชั่นส์ทำได้ 89% ติดนิเทศจุฬาฯ นร.เตรียมอุดมฯอันดับ 2

          ทปอ.ประกาศผลแอดมิสชั่นส์ปี’60 สอบติด 7 หมื่น จากยอดสมัคร 8 หมื่น สัมภาษณ์ 23-26 มิ.ย. เผยนักเรียน ร.ร.เบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช ได้คะแนนสูงสุด นิเทศฯ จุฬาฯ เผยเคล็ดลับพิชิต แอดมิสชั่นส์
          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่สมาคมที่มีการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการแถลงผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปี 2560 โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า สมาคม ทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. http://a.cupt.net และทางเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผลจำนวน 11 แห่ง ปีนี้มีผู้สมัครแอดมิสชั่นส์ รวม 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอท.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 78 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719 สาขาวิชา มีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,689 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97 จำแนกตามประเภทสถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัย/สถาบัน สมาชิก ทปอ. จำนวนรับ 78,044 คน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 59,910 คน คิดเป็นร้อยละ 76.76 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวนรับ 19,977 คน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 8,739 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.60 และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,760 คน ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75
          นายสุชัชวีร์กล่าวว่า นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิสชั่นส์ในปีนี้ ยังมีโอกาสเข้าศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัย กำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน ยกเว้น 4 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 22 มิถุนายน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 22-23 มิถุนายน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่ 21 มิถุนายน ทุกคณะ/สาขา และ มทร.พระนคร สอบสัมภาษณ์วันที่ 19 มิถุนายน ขอให้นักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด
          นายสุชัชวีร์กล่าวว่า คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:60 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:43 และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43
          “ผู้ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชาจำนวน 7 ราย ได้แก่ นายครองพิภพ วิรัตินนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนน 89.03 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ คะแนน 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพฯ คะแนน 87.86 คณะศิลปศาสตร์ มธ. นายธีรภัทร อรุณรัตน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คะแนน 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนน 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนน 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และนายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน คะแนน 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ” นายสุชัชวีร์กล่าว และว่า ตัวเลขผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายน้อยกว่าจำนวนที่เปิดรับ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ มีการเปิดรับในระบบรับตรงและโควต้าต่าง ๆ ทำให้เด็กบางส่วนได้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นที่น่าดีใจที่ขณะนี้เด็กที่ได้ที่ 1 แอดมิสชั่นส์เป็นเด็กจากต่างจังหวัด และยังเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นกัน สะท้อนว่าเด็กต่างจังหวัดเก่งไม่น้อยกว่าเด็กกรุงเทพฯ และโรงเรียนต่างจังหวัดก็มีคุณภาพ” ประธาน ทปอ.กล่าว
          นายครองพิภพ วิวัตินันท์ หรือเก๊ต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช คะแนนสูงสุด นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้ได้ยื่นรับตรงคณะดังกล่าว แต่ไม่ติดจึงมาสมัครแอดมิสชั่นส์ ที่เลือกเรียนนิเทศฯ เพราะสนใจเรื่องภาพยนตร์ การสื่อสาร อยากเข้ามาเรียนรู้ เคล็ดลับในการเรียนจะตั้งใจเรียนในชั้นเรียน มีเรียนพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (ทีแคส) จะเริ่มใช้ในปี 2561 เท่าที่ติดตามน่าจะทำให้เด็กเสียโอกาสเพราะให้แค่สิทธิเดียว สอบครั้งเดียว แต่ระบบแอดมิสชั่นส์มีโอกาสสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และสอบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาการ (PAT) ได้ถึง 2 ครั้ง และเลือกคะแนนดีที่สุดไปใช้ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การเตรียมตัวของเรา
          นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ หรือน้องโอ๊ค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ คะแนนสูงสุดคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ กล่าวว่า ที่เลือกเรียนคณะทันตแพทย์เพราะชอบและสนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์อย่างวิชาชีววิทยา ครอบครัวให้ความสนับสนุนเต็มที่ เคล็ดลับการเรียน คือ ตั้งใจเรียนในห้องเรียนและกลับมาจดโน้ตทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ จะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัดและเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น ก่อนหน้านี้สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ของการคัดเลือกกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) แต่อยากเรียนคณะทันตแพทย์มากกว่าจึงสละสิทธิ และเลือกแอดมิสชั่นส์ในคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ เป็นอันดับหนึ่ง
          นายจิรายุส ทองประสม หรือบอมบ์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คะแนนสูงสุดคณะศิลปศาสตร์ มธ. กล่าวว่า รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงสุด สาเหตุที่เลือกคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพราะสนใจและชอบเรื่องของภาษามาก ชอบอ่านวรรณกรรมอังกฤษและดูซีรีส์ต่างประเทศช่วยฝึกภาษา ที่โรงเรียนก็จัดโครงการพิเศษสอนด้วย ชอบแนวทางการสอนไม่จำเป็นต้องอยู่กับเนื้อหาบทเรียน อยู่กับบทละคร ชอบได้ถกเถียง ไม่ต้องท่องจำ ตั้งใจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเพราะชอบสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก
          นายธีรภัทร อรุณรัตน หรือน้องที โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คะแนนสูงสุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สอบติดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างที่เรียนยังไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาใด แต่เมื่อได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่สาธารณรัฐเช็ก 10 เดือน ทำให้สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงเลือกเรียนสิ่งที่สนใจ ตั้งใจเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ยังไม่คิดว่าจบแล้วจะทำงานอะไร อยากเรียนเพื่อให้รู้ในสิ่งที่สนใจก่อน จากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น คิดว่าควรพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องใช้เรียนและทำงานในอนาคต ส่วนปัญหาการเมืองภายในประเทศ สนใจติดตามข่าวสารเป็นระยะ กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นคำถาม 4 ข้อ คิดว่า คำถามแคบเกินไป น่าจะถามผิดประเด็น ไม่แน่ใจว่าจะได้คำตอบที่แท้จริงจากประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่ ผู้ที่จะสะท้อนเสียงประชาชนได้ดีที่สุดคือสื่อมวลชน ดังนั้นรัฐบาลควรให้เสรีภาพต่อสื่อมวลชนในการแสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ไม่ใช่ปิดกั้นสื่อ หากกังวลว่าจะไม่มีระบบการตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชนนั้น ประชาชนที่รับสื่อจะเป็นผู้ตรวจสอบสื่อได้ดีที่สุด ไม่ใช่รัฐบาลหรือหน่วยงานของสื่อเอง
          น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ หรือน้องแป๋ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คะแนนสูงสุดคณะจิตวิทยา จุฬาฯ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เนื่องจากเตรียมความพร้อมเลือกคณะจิตวิทยามาตั้งแต่เริ่มเรียนชั้น ม.6 สาเหตุที่เลือกเพราะชอบคุยและชอบรับฟัง อีกทั้งบ้านมีน้องเยอะจึงอยากเรียนจิตวิทยาเพื่อจะเข้าใจน้องๆ และคนอื่นมากขึ้น สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบทีแคสในปี 2561 มองว่าเป็นระบบที่ยุติธรรม เนื่องจากสอบเพียงครั้งเดียวทุกคนมีสิทธิเท่ากัน แต่น้องๆ ที่ใช้ระบบนี้อาจจะกดดันมากขึ้น เพราะสอบช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นตามไปด้วย
          น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ หรือน้องปาล์ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คะแนนสูงสุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสอบได้คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล แต่รู้สึกเฉยๆ สับสนว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ เห็นว่าคนที่จะเป็นหมอต้องมีใจรักจริงๆ จึงปรึกษาพ่อแม่ และตัดสินใจสละสิทธิคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประกอบกับครอบครัวมีธุรกิจ จึงเลือกสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี จะได้กลับมาช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัว
          นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน คะแนนสูงสุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปี 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) แต่ชอบเรื่องคิดคำนวณ ตัดสินใจยื่นคะแนนแอดมิสชั่นส์รอบนี้อีกครั้งและเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอันดับแรก รู้สึกดีใจที่สอบได้ จะเรียนหรือไม่คงต้องปรึกษาครอบครัวอีกครั้ง ส่วนเทคนิคการเรียนโดยเฉพาะเรื่องการคำนวณจะเน้นฝึกทำแบบทดสอบสม่ำเสมอ ขณะที่วิชาอื่นๆ เน้นความจำ จะเน้นจดชอร์ตโน้ตไว้สั้นๆ แล้วมาอ่านทำความเข้าใจ และพูดคุยกับเพื่อนเพื่อทบทวนความรู้
–จบ–

          –มติชน ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 2560 (กรอบบ่าย)–