เด็กเทคนิคนครนายกสุดเจ๋ง คว้า 14 รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับภาค


  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา และครู เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้นำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาตนเองและคัดเลือกตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันฯ ระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562


  นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษา และครูวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ จำนวน 14 รางวัล แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 รางวัล จากการประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง) หญิง การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว(ซออู้) ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะการประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล จากการแข่งขันทักษะงานคอนกรีต ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม) และทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ และการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การมาตรฐานดีเด่น รางวัลเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนจะเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ต่อไป


  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าว ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้นำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ทักษะจากการเรียนมาปฏิบัติจริง สร้างรายได้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยพัฒนาสังคมฐานความรู้ พร้อมยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย


ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา