เด็กสตรีระนอง สพม.14 รับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม”


  เด็กหญิงปณาลี  ประเสริฐพรม นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เข้ารับรางวัล “เด็กประพฤติดี มีค่านิยม” ในงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


ที่มา:https://www.facebook.com/STRNSchool//