เด็กพิษณุโลกเกือบร้อยคน สอบได้คะแนนเต็ม 0-NET คณิต-อังกฤษ


          นายประพฤทธิ์  สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีนักเรียนของจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 2 ระดับได้คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษเต็มเกือบร้อยคน ในนี้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 38 คน แบ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 31 คน และวิชาภาษาอังกฤษ 7 คน โดยนายศักดา  สินมา ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ได้ทำการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 11 คนของโรงเรียน ที่สามารถได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์  จากนักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 94 คน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน    

          เด็กหญิงกมลภัทร  อินต๊ะวงศ์ กล่าวว่า  โรงเรียนมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาการเรียนของเด็ก ตั้งแต่อยู่ในหอพัก ส่วย มีการสอนเสริมต่าง ๆ มากมาย ช่วยเติมพื้นฐานของเราให้แน่นขึ้น โรงเรียนพาไปแข่งในรายการต่างๆ มีการจัดสอนเสริมในโรงเรียน ช่วยให้เราสามารถต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นค่ะ


           เด็กหญิงธนารีย์  ประเสริฐพรศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  บอกว่า “ขอขอบคุณอาจารย์ที่สอนคณิตศาสตร์  ที่คอยทบทวนคอยสอนเสริม คอยทบทวนข้อสอบให้ค่ะ”


           ด้าน เด็กชายเมธาสิทธิ์  นิตตา บอกว่า “ทราบผลเมื่อคืนก็ดีใจ ได้อาจารย์ได้คุณแม่ที่บ้านค่อยช่วยเหลือ ที่บ้านค่อนข้างเข้มในเรื่องคณิตศาสตร์ ก็ทำเต็มที่ และมีอาจารย์คอยสอนเสริมนอกชั่วโมงให้ครับ”


           สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทั้งจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 18 คน นอกจากนี้ยังมีนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้คณิตศาสตร์เต็มร้อย 8 คน ภาษาอังกฤษ  5 คน นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ได้คณิตศาสตร์เต็มร้อย 1 คน นักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้ภาษาอังกฤษเต็มร้อย 1 คนที่มา : http://www.banmuang.co.th/news/education/106539