เช่าใช้ทรานสปอนเดอร์และให้บริการส่งสัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอล

1. ชื่อโครงการ เช่าใช้ทรานสปอนเดอร์และให้บริการส่งสัญญาณความเร็วสูงภายใต้โปรโตคอล

แบบอินเทอร์เน็ต

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,500,000 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…………………………………………………………………………………………..

เป็นเงิน 60,500,000 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณต่อเดือน ตามสัญญาเช่าเลขที่

1/2559 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์)

2) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์)

3) นางสาวมลฑณา โซวเกียรติรุ่ง

4) นายกษิพัฒ ภูลังกา

5) นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน 

6) นายไพศาล วัฒนาเจริญโภคา

7) จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์

8) นายธานินทร์ กองลุน

9) นางสาวสุภัสรีญา บัวเกตุ