เช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP) ความเร็ว 50/100Mbps

1. ชื่อ ชื่อโครงการ เช่าช่องสัญญาณสื่อสารออกต่างประเทศ (ISP) ความเร็ว 50/100Mbps

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,306,250 บาท

2. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…………………………………………………………………………………………..

เป็นเงิน 5,306,250 บาท

3. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณตอ่ เดือน ตามสัญญาเช่าเลขที่

7/2559 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

1) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (นายชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์)

2) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา (นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์)

3) นางสาวมลฑณา โซวเกียรติรุ่ง

4) นายกษิพัฒ ภูลังกา

5) นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน 

6) นายไพศาล วัฒนาเจริญโภคา

7) จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์

8) นายธานินทร์ กองลุน

9) นางสาวสุภัสรีญา บัวเกตุ