เชิญชวนเด็กไทยเรียนคณิตศาสตร์ประกันภัย

 

          เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “แถลงการณ์การรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก The Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร ให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมีศาสตราจารย์​ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​มหิดล, รศ.ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, Mr. Chris Bristow หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคณะนักสถิติ (IFoA), ผู้บริหารมหาวิทยาลัย​มหิดล​ ตลอดจนคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

          รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีในสาขาที่หลากหลายมากขึ้น การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกแห่งอนาคต สอดคล้องกับการจัดการเรียน​การ​สอน​ของคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหิดล​ ที่ได้เปิดสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)​ ในครั้งนี้

          “วันนี้มาแสดงความยินดีและชื่นชม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นจัดการเรียนการเรียนสอนหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยประสบผลสำเร็จจนได้รับการรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก IFoA ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพชั้นนำด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับสากล จากประเทศอังกฤษ และยังเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตร​นานาชาติ​ สร้างกำลังคนที่จบการศึกษา​หลักสูตร​นี้ เป็นบุคลากรมืออาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีคุณภาพระดับสากล มีความรู้ ความชำนาญในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ การคลังเศรษฐศาสตร์ การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถเข้าทำงานได้ทันที เพราะกำลังเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการอย่างมากจึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจ และมีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มาสมัครเรียนในสาขานี้ เพราะเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ อีกทั้งเป็นที่ต้องการในตลาดโลก” รมช. ศึกษาธิการ กล่าว 

 

 

 

          ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย​มหิดล​ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญาการศึกษา ที่มุ่งเตรียมทักษะที่จำเป็นต่อโลกอนาคต และสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยและนวัตกรรมต่อสังคมประเทศ และสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวว่า ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ในทุกด้าน การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ทั้งทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์​ประกันภัย​อย่างลึกซึ้ง​นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดย IFoA เป็นองค์กรวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา การพัฒนา และการควบคุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ในสหราชอาณาจักรและต่างประทศ ซึ่งหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้การรับรองมาตรฐานรายวิชาจาก IFoA ในรูปแบบการยกเว้นการสอบ 4 รายวิชา ได้แก่ 1. Actuarial Statistics (CS1) 2. Actuarial Mathematics (CM1) 3. Business Finance (CB1) 4, Business Economics (CB2) เป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ถือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาเทียบเท่าระดับสากล มีทักษะความรู้ และความสามารถ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเพิ่มบุคลากร และพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้ได้ตามมาตรฐานที่สากลยอมรับด้วย

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.