เจ๋ง! นักเรียนเมืองเลย สอบโอเน็ตอังกฤษเต็ม 100 ถึง 8 คน


          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดห้องเรียนมาตรฐานสากล open classroom” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก และมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 8 คน คือ ด.ญ.สุพิชญา ขันทะคีรี, ด.ช.ชยพล ทองเวียง, ด.ช.สุรพัฒน์ บุษบา, ด.ญ.วิรัล ยุภา สุภามา, ด.ช.ฐิติศักดิ์ ก้อมมณี, ด.ญ.ณปภากร ติดตาสี, ด.ญ.กนกลักษณ์ ธนะสูตร และ ด.ญ.ณหทัย ใฝ่ชำนาญ แถมยังนักเรียนเกือบได้คะแนนเต็ม ทำข้อสอบโอเน็ตผิดข้อเดียวถึง 16 คน ได้ 95 คะแนน


          นายประวิทย์ น้อยบัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เปิดห้องเรียนมาตรฐานสากล open classroom” ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองเลย พร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมของครูผู้สอน ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทางด้านสติปัญญา ความสามารถ และความถนัด มีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เรียน ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนบนพื้นฐานของความเข้าใจและรู้ใจ มีการใช้กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ เป็นการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ซึ่งห้องเรียนมาตรฐานสากลคือ โรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ


          ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศชั้นนำที่มีคุณภาพการศึกษาสูง สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเมืองเลยประสบความสำเร็จ เป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้องโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ร.ร.เลยพิทยาคม ได้ทั้งหมด 15 คน ทั้งๆ ที่ไม่มีห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) และสอบโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม 8 คน ส่วนอีก 16 คน ทำข้อสอบผิดเพียง 1 ข้อ


ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1429825