เงินทุนแก้ไขหนี้สินครู

ศึกษาธิการ – ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานการประชุม ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น.

เห็นชอบเงินทุนหมุนเวียนกู้ปี 2558 จำนวน 561 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 322 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 561 ล้านบาท ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้จ่ายเงินให้กู้ยืมจำนวน 1,390 ราย เป็นเงิน 239 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 322 ล้านบาทจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ ศธ. รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2558-2560

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2558-2560 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 บรรเทาภาระหนี้สินที่จำเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู มีเป้าประสงค์ให้ภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัด ศธ. ลดลงจนไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาข้าราชการครูให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าประสงค์ให้ข้าราชการครูดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มีเป้าประสงค์ให้การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้งานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีเป้าประสงค์ให้หนี้ค้างชำระของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีอัตราลดลง

เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  โดยมีหน้าที่กำหนดมาตรการ วิธีการ และแนวทางในการกำกับ ติดตาม หนี้ค้างชำระ  รวมทั้งดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระ และดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ ตลอดจนจัดทำรายงานผลการดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระเสนอคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 21 แห่ง ที่มีหนี้ค้างชำระเงินให้กู้ยืมประเภทฉุกเฉิน 10,000 บาท และ 20,000 บาท ดำเนินการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ชำระคืนให้เป็นไปตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้รายงานผลให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 60 วัน

จากการตรวจสอบ พบว่ามี สพป.จำนวน 2 แห่ง ได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นและส่งเงินคืนเงินทุนหมุนเวียนฯ ครบถ้วนแล้ว ส่วน สพป.อีก 19 แห่ง ได้มีหนังสือแจ้งให้เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ซึ่งมีผลการดำเนินการจำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มที่ 1 เร่งรัดติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว

  • กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและติดตามเร่งรัดให้ชำระหนี้   ซึ่งที่ประชุมขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ประสานและติดตามหนี้ร่วมกับ สพป.

  • กลุ่มที่ 3 ได้แจ้งว่า ลูกหนี้เสียชีวิต เกษียณอายุ ถูกไล่ออก และไม่พบตัวลูกหนี้  ซึ่งที่ประชุมขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ศึกษาหาแนวทางการดำเนินการเพื่อหาข้อยุติในกรณีเสียชีวิตและหาตัวไม่พบ

  • กลุ่มที่ 4 ยังไม่รายงานผลการดำเนินงาน  ซึ่งขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสั่งการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

เห็นชอบการเปลี่ยนพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา เป็นนักวิเคราะห์งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่จะต้องจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายประจำปี แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปี ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการบริหารเงิน เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ในประเด็นต่างๆ เช่น รายงานสรุปผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตั้งแต่ปี 2540-2557 ซึ่งมีข้าราชการครูได้รับการช่วยเหลือจำนวนกว่า 50,000 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 3,500 ล้านบาท โดยมีสถานะลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 5,454 สัญญา เป็นหนี้เงินกู้จำนวนกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งสถานะการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ ณ เดือนเมษายน 2557 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,516 ล้านบาท

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
23/5/2557