เงินทุนแก้หนี้สินครู

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ


ปลัด ศธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการปรับวงเงินกู้ยืมจากเดิมที่ให้กู้ได้คนละ 2 แสนบาท เปลี่ยนเป็นการคำนวณจากยอดหนี้ หรือคิดเป็นสัดส่วน เนื่องจากผู้ที่มีหนี้น้อยก็สามารถกู้เงินได้จำนวน 2 แสนบาทเท่ากับผู้ที่มีหนี้จำนวนมาก จึงขอฝากให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ช่วยกันคิดว่าจะปรับให้เป็นสัดส่วนอย่างไร ปรับวงเงินให้กู้ได้หรือไม่ การกำหนดเพดานเงินกู้ รวมถึงการจะนำหนี้นอกระบบมารวมกับยอดหนี้ด้วยหรือไม่ หากรวมหนี้นอกระบบ ก็จะต้องมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบว่าเป็นหนี้ได้จริง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูตามวัตถุประสงค์ของเงินทุน และให้ฝ่ายเลขานุการทำแผนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังกล่าวสำหรับปี 2558 ด้วย


สำหรับมาตรการการพักชำระหนี้ หากสำนักงาน ก.ค.ศ.เห็นชอบด้วย ก็จะเสนอมาตรการดังกล่าวไปที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีการให้ข้าราชการครูกู้ยืมหลายโครงการ จะมีการหารือกันอย่างเป็นระบบอีกครั้งในเรื่องของจำนวนครูที่เป็นหนี้ ยอดหนี้ที่ค้าง รวมทั้งการให้ความรู้แก่ครูในการวางแผนชีวิต แผนการเงิน การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีการอบรมทั้งเชิงรับและเชิงรุก ต้องมองทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู


สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2557
  • เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2558


ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2558 รวม 4 แผน คือ 1) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี 2558  2) แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจำปีบัญชี 2558  3) แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2558-2560  4) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีบัญชี 2558


นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (ไตรมาสที่ 1-3) ประจำปีบัญชี 2557 โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน 3 ตัวชี้วัด ด้านปฏิบัติการ 4 ตัวชี้วัด ด้านสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ตัวชี้วัด และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 6 ตัวชี้วัด รวม 15 ตัวชี้วัด
  • เห็นชอบแบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน

ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี 2557 ซึ่งมีการกำหนดแบบประเมินผล แบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ มิติด้านการเงิน มิติด้านการปฏิบัติการ มิติด้านการตอบสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมิติด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน


ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเป็นผู้ประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของทุนหมุนเวียน แทนคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


– นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ประธาน)
– นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (กรรมการ)
– นายอำนาจ อัตถโกวิทย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์เงินทุน กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรรมการ)
– นายอิทธิพร แก้วทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานอัยการสูงสุด (กรรมการ)
– นางขนิฐา การีสรรพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารออมสิน (กรรมการ)

  • รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน


ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี 2557 ตามเกณฑ์วัดการดำเนินงาน ข้อ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ด้านที่ 2 ได้แก่ การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ผลปฏิบัติงานของระบบควบคุมภายใน 2) ผลการปฏิบัติงานของระบบตรวจสอบภายใน 3) ผลปฏิบัติงานของระบบบริหารความเสี่ยง 4) ผลการปฏิบัติงานของระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 5) ผลการปฏิบัติงานของระบบทรัพยากรบุคคล 6) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน 7) ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน


ทั้งนี้ ได้มอบคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของทุนหมุนเวียน
  • รับทราบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 ดังนี้


– สินทรัพย์ 2,063,256,380.90 บาท
– หนี้สิน 535,225,231.47 บาท
– สินทรัพย์สุทธิ 1,528,031,149.43 บาท
– สินทรัพย์สุทธิ : เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 1,200,000,000.00 บาท
– รายรับสะสมยกมา (ณ 30 ก.ย. 2556) 308,545,707.90 บาท
– รายการปรับปรุงรายรับสะสม 28,221.00 บาท
– รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 19,457,220.53 บาท 328,031,149.43 บาท
– รวมทรัพย์สินสุทธิ 1,528,031,149.43 บาท


นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย ซึ่งมีความเห็นว่า รายงานการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนด

  • รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู


ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้เข้าทำการตรวจสอบรายงานการเงินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และสรุปความเห็นดังนี้


– การกำหนดสิทธิการถือรหัสผู้ใช้ GFMIS Token Key สำหรับการอนุมัติผู้ใช้ผ่าน Web Online และการกำหนดอำนาจการสั่งจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นปัจจุบัน
– การบันทึกบัญชีถูกต้องเป็นไปตามระบบบัญชี งบทดลอง ไม่มีดุลบัญชีผิดปกติ มีการกระทบยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน ยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกับงบทดลอง และไม่มีชื่อบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้อง
– การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายถูกต้องตามงบรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เอกสารใบสำคัญมีการอนุมัติเบิกจ่ายครบถ้วน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ทั้งนี้ ได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ปลัด ศธ.ทราบแล้ว

  • รับทราบรายงานผลการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ข้าราชการครูได้กู้ยืม เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท รวมถึงผลการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ เดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งมีข้าราชการครูที่ได้รับอนุมัติกู้ยืม จำนวน 2,605 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 472,865,534.45 บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรเนื่องจากส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษาหลายแห่งยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ทราบ

  • รับทราบรายงานผลการดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู


ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม ลูกหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ที่ได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 และครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557


ทั้งนี้ ปลัด ศธ.ขอให้รายงานผลการประชุมและผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ครั้งต่อไป

  • รับทราบการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2557 เพิ่มเติม


ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพิ่มเติม ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เสนอไปถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และผ่านการอนุมัติแล้ว จำนวน 11,800,000 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จำนวน 6,800,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ จำนวน 5,000,000 บาท

  • รับทราบการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ที่ประชุมรับทราบการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นจำนวนเงิน 561,119,500 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
23/8/2557