เครื่องปอกมะพร้าวผลงานเด็ด เด็กวิศวะ ศรีปทุม

คนดีโรงเรียนเด่นในวงการศึกษา 07 กรกฎาคม 2551
มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจ อีกอย่างหนึ่งที่ปลูกกันมากในประเทศแถบเอเชีย เช่นไทย อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สำหรับในประเทศไทยนั้นจะปลูกกันมากในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล โดยมะพร้าวสามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำตาล ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศแถบนี้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังนำมะพร้าวมาทำน้ำกะทิ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารและขนมหลายชนิด เรียกได้ว่ากะทินั้นเป็นหัวใจสำคัญของอาหารคาวหวานนานาชนิดของไทยที่ขาดไม่ไ ด้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มะพร้าวอยู่คู่กับสังคมไทยเสมอมา
          การปอกมะพร้าวจำนวนมากๆ โดยใช้แรงงานคนเป็นวิธีที่นิยมทำกันมาก ตั้งแต่อดีต แต่การใช้แรงงานคนก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่นเป็นวิธีที่ยุ่งยาก เสียเวลา ขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้เครื่องปอกมะพร้าวจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาและแรง งานคน แต่เพราะราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้เครื่องปอกมะพร้าวยังไม่ได้รับความนิยมใ นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้ทำให้นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกลุ่มหนึ่งได้คิดประดิษฐ์เครื่องปอกมะพร้าวขึ้นมา
          กลุ่มนักศึกษาที่เป็นเจ้าของผลงานเครื่องปอกมะพร้าว ประกอบไปด้วย นายอนิรุธ หนูเจริญ นายอาทิตย์ เสมือนโพธิ์ และนายหิรัญ นิเวศน์ ทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีอาจารย์ภราดร เรืองกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
          อนิรุธ หนึ่งในทีมงาน เล่าว่า เครื่องปอกมะพร้าวเครื่องนี้สามารถปอกมะพร้าวได้ทั้งสดและแห้ง จากการทดลองปอกมะพร้าวสดที่มีขนาดเส้นรอบวงตามขวางเฉลี่ย 64 ซม.พบว่าใช้เวลาเฉลี่ยลูกละ 4.04 วินาที หรือประมาณ 900 ลูกต่อชั่วโมง แต่ถ้ามะพร้าวแห้งจะใช้เวลาเฉลี่ยลูกละ 3.72 วินาที หรือประมาณชั่วโมงละ 967 ลูก ซึ่งเร็วกว่าการปอกโดยใช้แรงงานคนหลายเท่า สำหรับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเพียงแค่เสียบปลั๊กไฟ แล้วใส่ลูกมะพร้าวลงในเครื่อง จากนั้นเครื่องก็จะทำการปอกอัตโนมัติ
          เครื่องปอกมะพร้าว เครื่องนี้มีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก หรือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเป็นการเพิ่มพูนมูลค่ามะพร้าวของตน เพราะมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วจะมีราคาสูงกว่ามะพร้าวที่ยังไม่ปอกเปลือก นับเป็นอีกหนึ่งผลงานประดิษฐ์ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก
ธัญกร สวยรูป รายงาน