เคมีโอลิมปิกคว้า 2 เหรียญทอง ที่จอร์เจีย

   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  พ.ศ. 2559  คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยจำนวน 4 คน ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ กรุงทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย  โดยมีนักเรียนที่เข้าแข่งขันจาก 67 ประเทศ ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกสามารถทำได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  ได้แก่ นายวีรภัทร   ยศอมรสุนทร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง นายเรืองรวี   กิติโชตน์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทอง นายสิรดนัย  ริมสาคร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ   เหรียญเงิน นางสาวอภิสรา   กวียานันท์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน


 


 


  คณะอาจารย์ประกอบด้วย ดร.สกุลสุข อุ่นอรุโณทัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าทีม ดร.ปณิทัต  หาสิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.ชลิตา ธัญญะคุปต์ จาก สสวท. เป็นผู้จัดการทีม  ทั้งนี้คณะผู้แทนประเทศไทยเคมีโอลิมปิกจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เที่ยวบิน QR834 เวลา 13.40 น.


 


ที่มา :  http://www.banmuang.co.th/news/education/57368