อาชีวะร่วมมือพัฒนาสถานประกอบการสู่มาตรฐานสากล

          ดร.บุญรักษ์ ยอดพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ” และประธานสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการ และพิธีมอบป้ายสถานประกอบการที่เป็นสถานที่ฝึกอาชีพ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 37 แห่ง 4 ประเภท คือ 1. สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ และฝึกอาชีพนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จำนวน 14 แห่ง 2. สถานประกอบการร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวน 15 แห่ง 3. โรงเรียนสังกัดสักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมจัดการ ศึกษาตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 แห่ง 4. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 4 แห่ง ณ ห้องประชุมชงโคชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จังหวัดระยอง          ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) เป็นการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกำหนดนโยบาย เป้าหมายการผลิต และแผนพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้ความสำคัญกับคุณภาพผู้สำเร็จอาชีวศึกษาเป็นสำคัญ โดยมุ่งปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน 1.สารสนเทศสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้ แนวทางการพัฒนากำลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 2.ให้ความสำคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน และ 4.เตรียมความพร้อมกำลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับและเชิงรุก ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน ในระดับสากล รวมถึงโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทำให้เด็กรู้จักตัวตนและเห็นอนาคตของตนเอง ซึ่งทำให้ประเทศเรามีคนที่มีความหลากหลาย มีความสามารถ มีอาชีพ ที่สามารถแก้จน เป็นการสร้างคน และสร้างชาติได้ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างระยองได้จัดโครงการครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)          นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง กล่าวว่า การจัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติกับสถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการบริการชุมชนด้านวิชาการและวิชาชีพ และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพัฒนาโครงการพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้งเป็นช่องทางนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและภาคบริการฅ          โดยในงานนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ยังได้รับการสนับสนุน ครุภัณฑ์ สื่อการสอนที่ใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่จาก บริษัท Lucas-Nuelle (Thailand) Co.Ltd. โดยมอบชุดทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พร้อมคอร์สแวร์อินเตอร์แอคทีพ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,000,000 บาท และบริษัท วัน คอมมูนิตี้ มอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มูลค่า 60,000 บาท อีกด้วย”          “ทั้งนี้ สอศ. หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความร่วมมือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรม การฝึกอาชีพ การบริการ-ชุมชนด้านวิชาการและวิชาชีพ และการสร้างเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน เพื่อจะได้นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลใน การพัฒนา การอาชีวศึกษาต่อไป” ดร.บุญรักษ์ กล่าวปิดท้าย


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.