อาชีวะมหาสารคาม คว้าโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม

        นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

        วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คว้าโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม โดยมีนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง
 
       ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากการเข้าร่วมกิจกรรมการออมของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง โดยนักเรียน นักศึกษา ได้นำเงินไปออมขั้นต่ำ 50 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่นักเรียนสามารถเก็บออมได้สะดวกหรือผู้ปกครองเป็นผู้เก็บออมให้ และรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ รวมทั้งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย ถือเป็นการเริ่มวางรากฐานทางการเงินให้ตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อพึ่งพาตนเองได้ในวัยเกษียณจากการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการดูแลประชาชนอายุระหว่าง 15-60 ปี ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ที่ไม่ได้รับราชการ ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนของรัฐ สอดคล้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันออมแห่งชาติ  ความตอนหนึ่งว่า…”การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น…จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย”
 
       ด้านนายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมที่ได้รับ ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน โดยให้สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงิน และการออม กระตุ้นให้มีกิจนิสัยรักการออม และมีวินัยทางการเงิน โดยให้แบ่งเงินจากค่าขนม นำมาฝากเงินกับกองทุนฯ อย่างน้อยขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท เป็นประจำทุกคน เมื่อทำทุกวันก็จะเห็นคุณค่าของเงินอีกด้วย

ที่มา:สอศ.