อาชีวะจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งใหญ่

อาชีวะจัดงานชุมนุมลูกเสือครั้งใหญ่ หวังให้เยาวชนซึมซับความมีวินัยและความเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ได้จัดให้มี ๒ ปีต่อครั้ง จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 20 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีพัฒนาการและมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ จนเป็นที่ยอมรับของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกิจการลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ฝึกอบรม และปลูกฝังให้เยาวชนเป็นผู้มีวินัยต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ของตน รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู้จักบทบาทความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะต้องให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาเยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไป จึงขอให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ และร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผล สมกับที่ได้ชื่อว่าชาวอาชีวะศรัทธาในกิจการลูกเสือและเนตรนารี          เลขาธิการ กล่าวต่อว่า สอศ. มีนโยบายกำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ให้กับนักเรียนระดับปวช.1 ทั้ง 2 ภาคเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาด้านความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ (Function Competency) รวมไปถึงการสร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วย กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ยกระดับพัฒนาผู้เรียนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการใช้กระบวนการทางลูกเสือจะทำให้เยาวชนได้คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีพฤติกรรมเชิงบวก ห่างไกลยาเสพติด แสดงออกถึงความมีวินัยในตนเอง ได้ใช้ความคิดอย่างชาญฉลาด ได้บริการชุมชน สนองความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อคติพจน์ “บริการ” และรับรู้ความสุขที่เกิดจากการให้ อันจะนำไปสู่การตระหนักรู้คุณค่าตนเองจากการเป็นลูกเสือวิสามัญ และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมมิตรภาพ และความรักสามัคคี โดยแบ่งเป็นค่ายรับผิดชอบ ดังนี้ ค่ายย่อยที่ 1 ภาคใต้ : รักษ์สามัคคี ค่ายย่อยที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: รักษ์เกียรติ ค่ายย่อยที่ 3 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร: รักษ์จิตอาสา ค่ายย่อยที่ 4 ภาคกลาง: รักษ์สิ่งแวดล้อม และค่ายย่อยที่ 5 ภาคเหนือ: รักษ์วินัย ในส่วนของกิจกรรม ให้ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ได้แสดงความสามารถทางทักษะลูกเสือที่ได้ฝึกมาเพื่อแสดงถึง “ความมีวินัยในตนเอง” เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมชาวค่าย เป็นกิจกรรมที่ลูกเสือวิสามัญทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม กิจกรรมหลัก เพื่อให้ลูกเสือเข้าปฏิบัติตามช่วงเวลา เช่น เดินทางไกล (Scout Rally) ทดสอบกำลังใจ (Rover Adventure) บริการชุมชน (R – Service) กิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ เพื่อแสดงความสามารถทางทักษะของหมู่ลูกเสือวิสามัญ เช่น ระเบียบแถว และกิจกรรมนันทนาการ เช่น การชุมนุมรอบกองไฟ (ค่ายย่อยและค่ายชุมนุมฯ) เป็นต้น โดยงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 นี้ มีลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญในสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 4,960 คน เข้าร่วมการชุมนุม ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรีที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.