อาชีวศึกษาสอบราคาซื้อสอบราคาซื้อชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ ตามรายการ ดังนี้
                  ชุดฝึกควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสสลับ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nac.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๔๔๙๐๐๙ ต่อ ๑๑๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายปรีชา การัก)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วิโรจน์ พวงอินทร์)
 รองผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วิโรจน์ พวงอินทร์ รองผู้อำนายการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ชฟ.001/2557

 ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055208731&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure