อาชีวศึกษาสอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ
 
             สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ กลุ่ม ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  กลุ่มครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จำนวน ๑   งาน
                 ๒.  กลุ่มครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ ส่วนการคลังและพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ ส่วนการคลังและพัสดุ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในวันและเวลาราชการ ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๐,๑๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาวนารถนัฎดา มีราศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังและพัสดุ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศุภณัฐ สาระทิพย์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย ศุภณัฐ สาระทิพย์ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025326325&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure