อาชีวศึกษาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านวิทยุกระจายเสียงตามโครงการพระราชดำริ

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านวิทยุกระจายเสียงตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านวิทยุกระจายเสียงตามโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.vec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๘๑๕๕๕๕ ต่อ ๑๒๐๕และ๑๒๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 
(นายชาญเวช บุญประเดิม)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ศุภณัฐ สาระทิพย์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย ศุภณัฐ สาระทิพย์ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 27022558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025165433&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure