อาชีวศึกษานำผู้บริหารศธ.ศึกษาดูงานและชมการสาธิตวิธีสลายตอซังข้าว

ข่าววงการศึกษา 23 กรกฎาคม 2551
นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นำนายยุรนันท์  ภมรมนตรี 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ศึกษาดูงานและชมการสาธิตวิธีสลายตอซังข้าวในนา
โดยใช้จุลินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ชาวนาและการใช้สารพิษ ณ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลช้างใหญ่  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา