อาคารเรียนต้านแรงแผ่นดินไหว

จังหวัดเชียงราย – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหวให้แก่โรงเรียน 4 โรง ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.19 น. ที่โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

รมว.ศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคารเรียน ดังนี้

“ขอกราบบังคมทูลรายงานทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในจังหวัดเชียงราย และผู้ที่มาร่วมพิธีอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สืบเนื่องด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ ทำให้อาคารของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งในการนี้ใต้ฝ่าละอองพระบาทได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาคารเรียนแบบต้านแรงแผ่นดินไหวให้แก่โรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา อันนับเป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างหาที่สุดมิได้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทาน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและแผนงานก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานต้านแผ่นดินไหวดังกล่าว ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหวให้แก่โรงเรียน 4 โรง จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ แผนงานการก่อสร้างและแบบจำลองอาคารเรียนพระราชทานแบบต้านแรงแผ่นดินไหว ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และทรงมีพระราชประสงค์ให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ดำเนินการออกแบบอาคารดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

สำหรับโรงเรียนพานพิทยาคม เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 2,308 คน มีอาคารเรียน 5 อาคาร ได้รับความเสียหายหมด แบ่งเป็นเสียหายแบบพอซ่อมแซมได้ 4 อาคาร และเสียหายทั้งหลัง 1 อาคาร ส่วนอีก 3 โรงเรียนมีอาคารเรียนเสียหายทั้งแบบพอซ่อมแซมได้ กับเสียหายทั้งหลังเช่นกัน

โดยการก่อสร้างอาคารพระราชทานที่โรงเรียนพานพิทยาคม จะเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน ใช้เวลาก่อสร้าง 420 วัน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญประจำตำบลดงมะดะ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 657 คน จะก่อสร้างอาคารเรียนพระราชทานซึ่งมีความสูง 3 ชั้น รวม 1 อาคาร โรงเรียนธารทองวิทยา และโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้รับพระราชทานอาคารเรียนพระราชทานความสูง 2 ชั้น แห่งละ 1 อาคาร


ภาพ สถาพร ถาวรสุข


สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ ในช่วงเช้า รมว.ศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายพิรุณ บรรดิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Intensive English Course, Mini English Program, ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต และห้องเรียนปกติ

โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีการพัฒนางาน 5 ด้าน ตามขอบเขตการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ด้านผลพัฒนาการของเด็ก ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน และด้านบุคลากรและการบริหารบุคลากร) อีกทั้งเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test, O-Net) ของโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกับครูในโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 3/2/2558