อบรมครูหลักสูตรกัญชา-กัญชง รุ่นแรก

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าในกระแสโลกปัจจุบัน มีหลาย ๆ ประเทศที่มีความล้ำหน้าในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากกัญชาหลายหลายรูปแบบมากกว่าประเทศไทย แต่ขณะนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนากัญชาและกัญชง เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากใช้กัญชาเพื่อเป็นยา อาหาร และใช้กับสัตว์เลี้ยงมาเป็นเวลานาน โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 “ให้มีการช่วยเหลือเกษตรกร และพัฒนานวัตกรรม เร่งศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ของประชาชน โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด”
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน กศน. โดย สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง หลักสูตรรายวิชาเลือก ทช 33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด สำหรับจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 จนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมหนังสือเรียนสาระทักษะการดำเนินชีวิต และคู่มือการใช้หลักสูตร เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาและเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง ที่จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคนไทยและสังคมไทยได้ ตลอดจนลดการใช้กัญชาและกัญชงในทางที่ผิด เมื่อนั้นก็จะเกิดการปลูกกัญชาและกัญชงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและยั่งยืนต่อไป


สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นที่มาของการจัดประชุมโครงการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรรายวิชาเลือก “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด” แก่ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.เขต/อำเภอ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กศน. จำนวน 685 คนจาก 63 จังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ไปสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกัญชาและกัญชงสำหรับนักศึกษา ในนามกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก ทช 33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ที่ร่วมคิดร่วมทำจนสำเร็จลุล่วง ขอบคุณชาว กศน.ทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารและครู กศน.จาก 63 จังหวัด ที่มาร่วมริเริ่มและจับมือกันนำองค์ความรู้เรื่องกัญชาและกัญชง เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด เข้าสู่การเรียนรู้ของประชาชน
“เพราะ ครู กศน.ทุกคน คือผู้ทำหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียน ประชาชน และชุมชน ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งยังมีความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทลายทุกข้อจำกัดร่วมกับครูพี่โอ๊ะคนนี้ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรให้รองรับความต้องการการเรียนรู้เรื่องกัญชาและกัญชงของประชาชนในหลากหลายอาชีพในทุกพื้นที่ จึงได้มอบให้ กศน.พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ให้เป็นมากกว่ารายวิชาเลือกที่เปิดสอน แต่ต้องขยายไปสู่สังคมวงกว้างมากขึ้น สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทำให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ งานของ กศน.จะขยายบทบาทสู่สังคมได้อย่างกว้างไกล ปรับสื่อการเรียนรู้สู่รูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับ Good Innovation ในโครงการ กศน. WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงมากขึ้น” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/1/2563