อนุ กกส. เข้าพบ รมว.ศธ. นำเสนอแนวทางขับเคลื่อน Big Data และการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

 

       (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ประกอบด้วย นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะรองประธานฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด รองศาสตราจารย์ นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนางยุพิน กาญจนวิกัย ที่ปรึกษาทีมบริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เข้าพบเพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อน Big Data กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่มีการบูรณาการนอกกระทรวงศึกษาธิการให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และใช้สารสนเทศในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการศึกษา ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
         ๑) ผลักดัน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ เพื่อการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับประเทศ ที่มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการ ให้เหมาะสมกับการสืบค้นตามหมวดหมู่ การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
         ๒) ศึกษาแนวทางจัดตั้งรูปแบบศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ ภายใต้สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (National Bureau of Education Statistic – NBES) ให้เป็นหน่วยงานมีหน้าที่และอำนาจในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำสู่การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูล ประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการศึกษาและส่วนที่เกี่ยวข้อง
         ๓) ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกลาง (Education Data Center – EDC) ศูนย์กลางข้อมูลทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับ เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่งมอบข้อมูลการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ให้แก่ศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
         พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นในทิศทางเดียวกันกับการจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการอื่นๆ ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้นำเสนอ โดยขอให้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด ทำการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

 

 

 

ที่มา : สกศ.