องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย

องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย
(UNESCO Global Network of Learning Cities: UNESCO GNLC)

                    Perspectives of Learning City Awardees 2015 4 7 2562

UNESCO GNLC 4 7 2562

นางสาวดุริยา
อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่
29 เมษายน 2562
ประเทศไทยได้เสนอชื่อเทศบาลนครเชียงรายเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก
(UNESCO Global Network of Learning Cities: UNESCO GNLC)
เนื่องจากเทศบาลนครเชียงราย ฯ
ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning: LLL)
ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
และเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งนี้
มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป
รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้
(Learning Municipality) สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
และความยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
ต่อเมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2562 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute
for Lifelong Learning: UIL) ได้ประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย
ได้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกเครือข่ายอย่างเป็นทางการ
เทศบาลนครเชียงรายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทย
และเป็นประเทศที่ 4
ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนหลังจากการเป็นสมาชิกของอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ยูเนสโกมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 224 เมือง จาก 52 ประเทศ
(ยังไม่รวมประเทศไทย)
การที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศรับเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC
จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มที่
โดยจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
เสริมสร้างหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือ
และได้รับการยอมรับจากสมาชิกเครือข่าย ฯ ในการดำเนินงานของเมืองต่อไป
นอกจากนี้
ยังมีโอกาสในการเสนอผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อสมัครเข้ารับรางวัลเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (UNESCO Learning
City Award) ซึ่งจัดให้มีขึ้นในทุก ๆ 2 ปีด้วย
ที่ผ่านมาองค์การยูเนสโก
โดยสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong
Learning: UIL)
ได้เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติของประเทศตนเอง (Thai National Commission for
UNESCO) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายนของทุกปี
เพื่อพิจารณาลงนามรับรองในใบสมัครดังกล่าวก่อนเสนอให้สถาบัน UIL
ดำเนินการตามลำดับ โดยในแต่ละปีประเทศสมาชิกจะเสนอชื่อเมืองได้มากที่สุด
จำนวนไม่เกิน 3 แห่ง
สำหรับในปี 2562 ประเทศไทย
โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ฯ
ได้เสนอเมืองที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC จำนวน 1
แห่ง คือ เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปยังสถาบัน UIL
เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการและดำเนินการตามลำดับ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>>

UNESCO GNLC1 4 7 2562

UNESCO GNLC2 4 7 2562

UNESCO GNLC3 4 7 2562

UNESCO GNLC2 4 7 2562***********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กรกฎาคม 2562