ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี

เปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 90 ที่นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557  โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)  ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

ปลัด ศธ. กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน ดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามคณะข้าราชการ พ่อค้า และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้พร้อมกันเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ถวายความจงรักภักดี และถวายพระพรโดยพร้อมเพรียง ในวโรกาสที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 90 ของประเทศ

 ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มดำเนินการในปี 2553 โดยใช้ที่ดินบริเวณศูนย์ราชการอำเภอช้างกลาง ประมาณ ไร่ 3 งาน ตารางวา เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารห้องสมุดฯ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเบื้องต้น จำนวน ล้านบาท และต่อมาได้สนับสนุนงบประมาณตกแต่งภายใน – ภายนอก ปรับภูมิทัศน์ และปรับปรุงส่วนจัดแสดง รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นประมาณ 10 ล้าน แสนบาท

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน 120 ราย และขอพระราชทานพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย ทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร ทรงทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมและนิทรรศการภายในอาคารห้องสมุดฯ ห้องเกียรติยศคนช้างกลาง และห้องนครศรีธรรมราช ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วม จำนวน ชุด ทรงลงพระนามาภิไธย เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพสกนิกรทั้งปวงสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

สำหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอช้างกลาง ได้ให้บริการต่างๆ ดังนี้

    ห้องอ่านหนังสือทั่วไป เป็นพื้นที่สำหรับการอ่านและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือทั่วไป

  • มุมเด็กและครอบครัว เป็นพื้นที่สำหรับเด็กในการอ่านหนังสือนิทาน การ์ตูน มีของเล่นและโทรทัศน์สำหรับฉายการ์ตูนและสาระน่ารู้สำหรับเด็ก

  • มุม Internet Corner มีคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • ห้องเกียรติยศคนช้างกลาง เป็นห้องที่รวบรวมชีวประวัติและหนังสือของนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานในรูปแบบของวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

  • ห้อง ICT เป็นห้องฉายภาพยนตร์ มินิเธียเตอร์ จัดสื่อเพื่อการบันเทิง ให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

  • ห้องนครศรีธรรมราช เป็นห้องจัดแสดงข้อมูลประวัติ เกจิอาจารย์ดัง ตลอดจนอาชีพศิลปหัตถกรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ห้องนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นห้องจัดแสดงผลงาน พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งบริการการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์

  • ห้องเฉลิมพระเกียรติ เป็นห้องจัดรวบรวมผลงานในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/7/2557

ภาพถ่ายเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/jul/158.html