หารือ ม.ปักกิ่ง

ศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯProf. Fu Zengyou ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในฐานะตัวแทนคณะผู้แทนฯ ว่าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เดินทางมาประเทศไทยเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009) และครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 6


ผู้สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวจะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ให้ได้ระดับ 4-5 จากนั้นจะต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 10-15 คน ตามที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งกำหนดจำนวนทุนการศึกษาที่จะมอบให้ทั้งสิ้น 10 ทุนต่อปี โดยในปีนี้มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรอบแรกแล้ว 34 คน


จากการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกที่ผ่านมา พบว่านักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งมีคุณภาพดีขึ้นทุกปี จึงขอขอบคุณ ศธ.ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และยินดีที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป


รมว.ศธ. กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนฯ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย และต้องการให้มีการส่งเสริมนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง แต่ขาดทักษะหรือไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์ของผู้สมัครที่จะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนให้ได้ระดับ 4-5 ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวท้อใจและไม่สมัครสอบ แม้ว่าเด็กจะเรียนวิชาในสายวิทยาศาสตร์เก่งมาก หากมีการส่งเสริมให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์มีโอกาสได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง จะเป็นการเพิ่มจำนวนสาขาวิชาในการเลือกศึกษาต่อของเด็กไทยในมหาวิทยาลัยปักกิ่งมากขึ้น นอกเหนือจากสาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์


ทั้งนี้ ศธ.ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เนื่องจากโครงการลักษณะนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอีกด้วย


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
18/1/2557