หารือ กรอ.อศ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม สอศ.ชั้น 2 โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้
รมว.ศธ. กล่าวว่า กรอ.อศ.เป็นกลไกที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษา ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง ศธ.ที่ 876/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน และมีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 26 ท่าน ซึ่งหลายท่านมาจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ เช่น เลขาธิการสภาพัฒน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรรมสรรพากร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ


นอกจากนี้ คณะกรรมการที่มาจากภาคเอกชน คือ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรกลุ่มเกษตรกรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คือ พิจารณาเสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ความต้องการกำลังคน การวางแผนกำลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลาย รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน เผยแพร่การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กรอ.อศ. ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและให้คำปรึกษาต่อการทำงาน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่นได้ตามความจำเป็น


จากการหารือครั้งนี้ ได้พิจาณาแนวทางการทำงานร่วมกันกับ กรอ.อศ. ซึ่งจะมีการกำหนดความต้องการกำลังคนในแต่ละกลุ่มอาชีพเพื่อนำไปใช้วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีพ (Skill Cluster) ที่เน้นกลุ่มอตสาหกรรม 12 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มแม่พิมพ์ กลุ่มพลังงาน กลุ่มอาหาร กลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว กลุ่มอัญมณี กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รวมโทรคมนาคม) กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายจัดการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมเพิ่มเติมด้วย โดยจะเริ่มจากการสำรวจรวบรวมความต้องการกำลังคน ไปจนถึงการประเมินรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ภายในช่วงปิดเทอมนี้ หรือต้นปีการศึกษาหน้า


ในส่วนของหลักสูตรนั้น จะมีการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประกอบการและภาคการผลิต โดยจะมีทั้งในส่วนของการฝึกอบรมในระยะสั้น เช่น ฝึกอบรมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน ก็จะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของอาชีวะเอกชนด้วย ถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องที่จะจัดทำระบบแผนการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา ทั้งระยะปานกลางและระยะยาวใน 5 ปีต่อไป รวมทั้งจัดระบบการสนับสนุนภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/10/2556