หารือกับ JCI

ศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายอิสมาเอ็ล ฮาซนีดาร์ (Mr. Ismail Haznedar) นายกยุวสมาคมนานาชาติ (Junior Chamber International : JCI) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

นายกยุวสมาคมนานาชาติ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาประเทศไทย และได้เข้าเยี่ยมคารวะ รมว. ศึกษาธิการในวันนี้ โดยกล่าวว่า JCI เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร และดำเนินการเพื่อส่งเสริมผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี ได้พัฒนาตนเองให้มีความสามารถ เป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดี บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

สำหรับยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (JCI Thailand) มีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 สาขาหลัก ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม และหาดใหญ่ ในอดีต JCI Thailand มีมากกว่า 60 สาขา แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียง 4 สาขา และมีจำนวนสมาชิกกว่า 80 คน เนื่องจากปัญหาการขาดช่วงของสมาชิก กล่าวคือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีจะถือเป็นผู้เกษียณจากการเป็นสมาชิก ทำให้จำนวนสมาชิกลดลง และไม่สามารถหาผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปีเข้ามาเป็นสมาชิกได้ในทันที ขณะนี้ JCI Thailand อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ที่ผ่านมา JCI ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับสมาชิก อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันโต้วาที การเขียนโครงการ และกิจกรรมพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เป็นต้น โดยสมาชิกจะได้เรียนรู้กิจกรรมผ่านการปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ JCI มีกำหนดจัดการประชุมระดับนานาชาติ (Partnership Summit) ขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ในเดือนมิถุนายน 2558 และการประชุมระดับโลก (Global Partnership Summit) ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อให้สมาชิกจากทั่วโลกได้พูดคุย แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมของJCI จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับนายก JCI และคณะ ในฐานะผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี รัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการต่างก็ให้ความสำคัญกับเยาวชนและบุคคลที่มีอายุระหว่าง 18-40 ปี เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง

ดังนั้น จึงขอชื่นชม JCI ที่มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมในลักษณะของการทำเพื่อสาธารณประโยชน์ การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง เป็นผู้นำที่ดี

จากที่ได้รับทราบปัญหาของ JCI Thailand ที่มีจำนวนสมาชิกและสาขาลดลง แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่ JCI Thailand มีความพยายามที่จะฟื้นฟูการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งมากขึ้น โดยส่วนตัวเห็นว่าการที่ JCI Thailand มีจำนวนสมาชิกน้อยอาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อมูลและกิจกรรมของสมาคมเท่าที่ควร 

ดังนั้น หากมีการประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยอาจดำเนินการผ่านสถาบันการศึกษา การขยายขอบเขตหรือจำนวนสาขาในประเทศไทยนั้น อาจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสถาบันการศึกษาในชุมชนหรือเมืองใหญ่ โดยอาศัยคณะทำงานที่มีความเข้มแข็ง และผู้ที่เกษียณจากการเป็นสมาชิกแล้ว

จึงขอเป็นกำลังใจและเอาใจช่วย JCI ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ การสร้างเยาวชนให้มีจิตอาสา มีความรักชาติ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/3/2558