หารือกับ ออท.ฟิลิปปินส์

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล ศิริบรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนางจอสลิน เอส. บาทูน-การ์เซีย (H.E. Mrs. Jocelyn S. Batoon-Garcia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและอำลาในโอกาสที่ใกล้พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องรับรองจันทรเกษมเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ กล่าวขอบคุณ รมว.ศึกษาธิการที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งกล่าวถึงกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ที่ได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษากับหลายหน่วยงานของไทย ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ จากเดิม 10 ปี เป็น 12 ปี ซึ่งจะคล้ายกับการศึกษาภาคบังคับของไทย รวมทั้งมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์ ซึ่งเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 แต่ยังไม่สามารถลงนามได้เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนั้น จึงหวังว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในโอกาสอันใกล้


นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ มีความกังวลในเรื่องของการรับรองคุณวุฒิของคนไทยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Asian institute of Management ของฟิลิปปินส์ ที่ต้องการกลับมาทำงานในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ และได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) อีกทั้งได้ส่งหนังสือแจ้ง สกอ.และกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีความเห็นว่าหากมีการรับรองคุณวุฒิตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement – MRA) ปัญหาดังกล่าวก็น่าจะได้รับการแก้ไข


สุดท้ายนี้ ขอให้ รมว.ศึกษาธิการ และรัฐบาลไทย ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน และเชื่อว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีความมั่นคงและสันติภาพในอนาคต


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างฟิลิปปินส์และไทยมาโดยตลอด ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งมีมายาวนานกว่า 70 ปีเป็นไปด้วยดี อีกทั้งมีการดำเนินร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์และ รมว.ศึกษาธิการของไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงหวังว่าเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ จะช่วยส่งต่อความสัมพันธ์ของสองประเทศไปถึงผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งใหม่เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินต่อไป และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ คนใหม่ในโอกาสต่อไป


นอกจากนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEC) ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2558 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี จึงมีความยินดีที่จะเชิญรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ ได้อวยพรให้เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ เดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพ หากมีโอกาสก็ขอให้เดินทางกลับมาเยี่ยมประเทศไทยอีก


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการปรับการศึกษาภาคบังคับของฟิลิปปินส์เป็น 12 ปีว่า น่าจะเทียบเคียงได้กับการศึกษาของไทย ซึ่งจะช่วยเรื่องการรับรองคุณวุฒิได้ส่วนหนึ่ง สำหรับเรื่องบันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนครูไทย-ฟิลิปปินส์ หากรัฐมนตรีศึกษาของฟิลิปปินส์ตอบรับเข้าร่วมการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEC) ในครั้งนี้ ก็อาจจะจัดให้มีพิธีลงนามในระหว่างการประชุมดังกล่าวได้ต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
24/2/2558


ภาพเพิ่มเติม  https://www.moe.go.th/websm/2015/feb/068.html